Detail knihy #34

Zpět
Autor #1
Hausenblas, Karel – Kuchař, Jaroslav (ed.)
Název
Čeština za školou
Nakladatel
Orbis (1. vyd.) – Panorama; edice Pyramida (2. vyd.)
Rok vydání
1974; 1979
ISBN
11-075-79
Původ
rozhlas; Čs. rozhlas, stanice Praha; Čeština za školou
Počet stran
488
Průměrná délka kapitoly
8 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Kniha Čeština za školou byla připravena kolektivem bohemistů z Ústavu pro jazyk český ČSAV a FF UK pod vedením Karla Hausenblase a Jaroslava Kuchaře. Její obsah vychází z 54dílného rozhlasového pořadu, který byl vysílán na stanici Čs. rozhlasu Praha.
Tematická oblast #1
Antroponomastika
Konkrétní témata #1
obecně o rodných jménech; česká příjmení - vznik, typy, frekvence
Tematická oblast #2
Čeština jako národní jazyk
Konkrétní témata #2
čeština jako národní jazyk a její diferenciace, čeština spisovná; vztah spisovné a obecné češtiny; význam mateřského jazyka v životě člověka, důležitost jazykové kultury
Tematická oblast #3
Čeština nerodilých mluvčích
Konkrétní témata #3
vyučování češtiny jako cizího jazyka
Tematická oblast #4
Fonologie
Konkrétní témata #4
obecné rysy české fonologie
Tematická oblast #5
Grafematika a teorie pravopisu
Konkrétní témata #5
historie českého pravopisu; názory na reformu pravopisu; vývoj psacích soustav
Tematická oblast #6
Jazyková komika
Konkrétní témata #6
slovní hříčky
Tematická oblast #7
Jednotlivá nářečí
Konkrétní témata #7
česká nářečí
Tematická oblast #8
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (1500–1800)
Konkrétní témata #8
humanistická a barokní čeština
Tematická oblast #9
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (do roku 1500)
Konkrétní témata #9
čeština do období humanismu; nejstarší česká věta; stč. náboženské názvosloví; Jan Hus a český jazyk; Klaret a jeho slovníky
Tematická oblast #10
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (po roce 1800)
Konkrétní témata #10
obrozenská čeština; čeština druhé poloviny 19. století (zejména terminologie a protiněmecký purismus) a 20. století
Tematická oblast #11
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými
Konkrétní témata #11
místo češtiny mezi slovanskými jazyky; vztah češtiny a slovenštiny; tzv. falešní přátelé v češtině a slovenštině
Tematická oblast #12
Lexikografie
Konkrétní témata #12
obecně o české lexikografii
Tematická oblast #13
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #13
míra obtížnosti českého skloňování, tvaroslovné dublety; počet tvarů českých sloves, paradigma českého slovesa
Tematická oblast #14
Obecné otázky české stylistiky
Konkrétní témata #14
obecné poučení o stylu; srozumitelnost českých vět a souvětí; členění a výstavba souvislých projevů
Tematická oblast #15
Obecné otázky dialektologie a jazykového zeměpisu
Konkrétní témata #15
přehled nářečí českého jazyka, rozdíly mezi jednotlivými nářečími; každodenní čeština, zvl. obecná čeština
Tematická oblast #16
Obecné otázky dialektologie a jazykového zeměpisu
Konkrétní témata #16
čeština v zahraničí
Tematická oblast #17
Obecné otázky jazykové kultury
Konkrétní témata #17
jazyková správnost, jazyková chyba, jazykové normy; pověra o úpadku jazyka; pověra o škodlivosti novot v jazyce; pověra jazykové čistoty; subjektivní náhledy na jazyk; variantnost v jazyce; absolutní správnost/nesprávnost × vhodnost
Tematická oblast #18
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #18
obecně o lexikální sémantice; významové vztahy mezi slovy; základní význam; slovotvorný význam; enantiosémie; odborné názvosloví; umění pojmenovávat
Tematická oblast #19
Obecné otázky mluvnické stavby češtiny
Konkrétní témata #19
obecné vlastnosti českého jazyka
Tematická oblast #20
Obecné otázky uměleckého stylu a jeho žánrů
Konkrétní témata #20
jazyk v poezii (Neruda, Hrubín, Wolker, Nezval, Březina); stavba věty u různých českých spisovatelů
Tematická oblast #21
Obecné otázky vyučování češtině
Konkrétní témata #21
cíle školní jazykové výuky
Tematická oblast #22
Obecné otázky vývoje jazyka
Konkrétní témata #22
současná čeština jakožto výsledek vývoje
Tematická oblast #23
Odborný styl
Konkrétní témata #23
stavba věty v odborném stylu
Tematická oblast #24
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #24
vypršet; pikle; okolky; šlehačka
Tematická oblast #25
Slangy
Konkrétní témata #25
profesní slangy; jazyk mládeže a studentský slang
Tematická oblast #26
Slovnědruhová klasifikace
Konkrétní témata #26
obecně o slovních druzích a kritériích jejich klasifikace
Tematická oblast #27
Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
Konkrétní témata #27
česká jazykovědná pracoviště
Tematická oblast #28
Spisovná norma a její kodifikace
Konkrétní témata #28
obecně o jazykové správnosti a kodifikaci
Tematická oblast #29
Spisovná výslovnost, kultura mluveného projevu
Konkrétní témata #29
obecně o spisovné výslovnosti; technika a vady mluveného projevu; výslovnostní styly; rozrůznění spisovné výslovnosti podle původu mluvčího; základy ortoepie (výslovnost samohlásek, souhláskových skupin, přejatých slov); zvukové prostředky souvislé řeči
Tematická oblast #30
Syntax
Konkrétní témata #30
věta, větné členy, vztahy mezi slovy ve větě; český slovosled; větný rozbor; syntaktické chyby
Tematická oblast #31
Toponomastika
Konkrétní témata #31
obecně o místních jménech; pomístní jména
Tematická oblast #32
Tvoření slov
Konkrétní témata #32
obecně o české slovotvorbě; přejímání cizích slov do češtiny; univerbizace a multiverbizace
Tematická oblast #33
Vztah jednotlivců k jazyku
Konkrétní témata #33
pověry o jazyce
Tematická oblast #34
Vztah psané a mluvené podoby jazyka
Konkrétní témata #34
obecně o vztahu psané a mluvené podoby jazyka
Obsahuje soupis použité literatury
Ne
Obsahuje věcný rejstřík
Ne