Detail knihy #35

Zpět
Autor #1
Horálek, Jan
Autor #2
Horálková, Zdena
Autor #3
Laubová, Vlasta
Autor #4
Michálek, Emanuel
Autor #5
Nedvědová, Milada
Autor #6
Němec, Igor
Autor #7
Opavová, Marie
Autor #8
Pečírková, Jaroslava
Název
Slova a dějiny
Nakladatel
Academia
Rok vydání
1980
ISBN
bez ISBN
Původ
původní
Počet stran
324
Průměrná délka kapitoly
18 s.
Řazení kapitol
Náhodné
Anotace
Kniha slova a dějiny je napsána pracovníky Ústavu pro jazyk český ČSAV v té době pracujícími též na Staročeském slovníku. Zaměřuje se především na historickou slovní zásobu. Autoři v prvé řadě vykládají význam staročeských i mladších slov a na konec knihy řadí jejich rejstřík čítající skoro 1000 výrazů. Skoro stejně významným cílem je ovšem objasňovat též historickou realitu pomocí slovní zásoby a tím také ukázat metody zkoumání dějinných období pomocí diachronní lingvistiky.
Tematická oblast #1
Jazykový obraz světa
Konkrétní témata #1
proměny zdrojových oblastí hanlivých výrazů, proměny konotací (hubený, pes, chlap)
Tematická oblast #2
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (do roku 1500)
Konkrétní témata #2
otázka podoby slovanského jazyka prvních slovanských obyvatel na našem území; staročeské hláskové změny; duál; staročeské slovesné tvary, zaniklé slovesné časy; formování pravopisu ve 14. a 15. stol., spřežkový pravopis, Ortographia Bohemica; Petr Chelčický – slovní zásoba týkající se státu; vzestup českého jazyka ve 14. století; odpor k přejímání latinských výrazů ve 14. stol.; vlivy staroslověnštiny na staročeštinu; Klaretova lexikografická práce; výklad o staročeských reáliích prostřednictvím dílčích výsečí slovní zásoby: slova spjatá se svatebním obřadem, s narozením člena rodiny a s úmrtím, slova staročeského lékařství, slova pro příbuzenské vztahy, slova z oblasti gastronomie, slova z oblasti odívání, slova z oblasti práva; slovní zásoba husitské revoluce (husita, bratři a sestry, kacíř)
Tematická oblast #3
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými
Konkrétní témata #3
přejímání slovní zásoby z latiny a vojenských výrazů z němčiny
Tematická oblast #4
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými
Konkrétní témata #4
užívání českých výrazů v beletristické i odborné literatuře v jiných slovanských jazycích
Tematická oblast #5
Obecné otázky vývoje jazyka
Konkrétní témata #5
metoda osvětlování dnes nejasných jevů v jazyce historickým vývojem; problematika ztráty původní souvislosti jazykového výrazu
Tematická oblast #6
Původ a význam frazémů
Konkrétní témata #6
výklad frazémů z perspektivy vývoje jazyka: brát rozum, dát do vínku, čas vypršel
Tematická oblast #7
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #7
výklad historických, archaických i stále užívaných slov z perspektivy vývoje jazyka: vrub, koniklec, zbla, obyčej, věnovat, nakukat, hřbitov, hrany, špitál, lektvar, dryák, žíla, mozek, platit, způsobit, úterý, holomek; výrazy pro reálie české krajiny - přírodní i obydlené (hranice, brt, les, poušť, silnice, bradlo); výrazy spojené s módou (sukně, košile, rubáš, kabát, aksamit, brokát, škorně, škrpál, boty, čepice, klobouk); středověká slovní zásoba pro vyjádření vztahů mezi lidmi (lid, společnost, obec, církev, sbor, šlechta, pán, rytíř, zeman, podmanit, osada); slova spojená s leností a zločinem (povaleč, šibal); původ názvů zbraní (halapartna, pistole, ručnice) a slov z oblasti vojenství (hluk, hlouček, chyba, kluk); výrazy pro pojmenování státu (koruna, obec, moc)
Tematická oblast #8
Teorie a metodologie lingvistické práce
Konkrétní témata #8
role jazykovědy v odhalování života starších společností ve vztahu s dalšími vědami
Tematická oblast #9
Toponomastika
Konkrétní témata #9
původ jmen Blanice, Blansko, Blaník, Postoloprty, Týn, Týnec
Tematická oblast #10
Vnější dějiny českého jazyka
Konkrétní témata #10
druhy jazykových fakt ilustrujících společenský vývoj
Obsahuje soupis použité literatury
Ano
Obsahuje věcný rejstřík
Ano