Detail knihy #37

Zpět
Autor #1
Chloupek, Jan
Název
Pověry o češtině
Nakladatel
Blok
Rok vydání
1968
ISBN
bez ISBN
Původ
tisk; Rovnost, Host do domu, Československý novinář
Počet stran
120
Průměrná délka kapitoly
2 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Knihu tvoří předmluva, dvanáct kapitol s „pověrami“ o českém jazyce, závěrečný text Patálie s češtinou (a též seznam doporučené literatury a rejstřík). Pod sjednocující pojmenování „pověry“ jsou řazena publicisticky laděná pojednání o různých jazykových jevech, přičemž některé kapitoly jsou dále členěny na dílčí témata. Některé texty z knihy byly využity pro autorovu pozdější publikaci Knížka o češtině (1974).
Tematická oblast #1
Administrativní styl
Konkrétní témata #1
jazyk úřední korespondence (doporučení × praxe)
Tematická oblast #2
Argot
Konkrétní témata #2
argot brněnský, číšnický, karbanický
Tematická oblast #3
Jazyk a styl jednotlivých autorů a děl
Konkrétní témata #3
užívání obecné češtiny v dramatech z doby vzniku knihy, se zmíněním jazyka Pavla Kohouta
Tematická oblast #4
Jazyková a stylistická problematika překladu
Konkrétní témata #4
jak lze nápisy na obchodech v různých cizích jazycích vyjádřit, že v nich lze mluvit danou řečí (English spoken, Wir sprechen deutsch apod.); odlišnost významů českého slova zbytek a anglického rest, pohřbít × bury
Tematická oblast #5
Jazyková stránka médií
Konkrétní témata #5
užívání obecné češtiny vs. hovorové češtiny; stereotypní vyjadřování sportovních novinářů; vazba se 7. pádem typu Ubránili jsme se Potschem ve sportovní žurnalistice; otázka srozumitelnosti jazykové aktualizace v novinových titulcích (Z antuky rovnou na dřevo apod.)
Tematická oblast #6
Jednotlivá nářečí
Konkrétní témata #6
užívání nářečí mluvčími a v uměleckých textech, povědomí o nářečích
Tematická oblast #7
Jednotlivé rozdíly mezi nářečími
Konkrétní témata #7
skloňování podstatných jmen vzoru "předseda" v 7. p. sg. na Brněnsku (s Frantem), skloňování feminin zakončených na -la na Brněnsku a v širším hanáckém okolí
Tematická oblast #8
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými
Konkrétní témata #8
germanismy – purismus, sloveso nacházet se; přejímání slov označujících organizovanou zábavu (bál, merenda, karneval, šibřinky, mumraj, maškara)
Tematická oblast #9
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #9
transpozice při užívání 1. os. sg. a pl.
Tematická oblast #10
Odborný styl
Konkrétní témata #10
jazyk v textech týkajících se zemědělství
Tematická oblast #11
Pragmatika
Konkrétní témata #11
tykání, vykání, onikání; výzva „Děkujeme mladým cestujícím za uvolnění místa dospělým“ v brněnských tramvajích + vnímání slova starý a druhého stupně starší ve spojeních typu starý soudruh × starší soudruh; srozumitelnost jazyka v nevhodné oslovování mezi cizími lidmi (milostivá, šéfe, pane Mistře, oslovení tvarem 1. p. příjmení na vojně); závislosti na kontextu ("chci pokoj" ve významu chci místnost a ve významu chci klid; bojím se, že se mu něco stane); možné významy věty „Aut nebyl, jak se domnívá Linhart.“; (ne)použitelnost ustálených vyjádření (přísloví, reklamní hesla, učebnicové příklady) v reálné komunikaci; metajazyková komunikace (Tisch je německy stůl apod.)
Tematická oblast #12
Pravopis – velká písmena
Konkrétní témata #12
psaní malých písmen na začátcích vět jako grafický prvek v tisku
Tematická oblast #13
Původ a význam frazémů
Konkrétní témata #13
původ rčení Běž se vycpat; okurková sezóna
Tematická oblast #14
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #14
kecat a žvanit; dvornost; přestárlý; špička; bál, merenda, karneval, šibřinky, mumraj, maškara, ples; sifon a sifonové bombičky – odlišné chápání významu v Čechách a na Moravě; neznámý ve významu nově objevený a titul ve významu kniha; bambula; slovo otvírat ve významu zahajovat; udělat ve významu obsloužit, zařídit; partiový a bazar; polotovar; kádr, indiferent, bezpartijní, stranický (ve významu stranická literatura); primitivní, diletant; spojení partyzánská přístavba; nejasné významy slov příští, vesměs, jednohlasně; ruský pomník ve významu památník sovětských hrdinů
Tematická oblast #15
Skloňování a časování jednotlivých slov
Konkrétní témata #15
zájmeno on: bez něho × bez něj
Tematická oblast #16
Slangy
Konkrétní témata #16
zemědělský slang; jazyk mládeže
Tematická oblast #17
Syntax
Konkrétní témata #17
otázka spisovnosti vazby je k... (mání, dostání apod.); vazba se 7. pádem typu Ubránili jsme se Potschem; předložky pojící se v češtině s 1. pádem (kontra, per apod.); vazby číslovek s počítanými předměty (sto jeden muž, sto a jeden muž, sto mužů a jeden); šíření vazby to chce ve významu to potřebuje; možnost nejednoznačnosti při genitivních vyjádřeních s významem předmětu i podmětu (genitiv subjektový a objektový); užívání přívlastku shodného a neshodného (náměstí Míru × Mírové náměstí)
Tematická oblast #18
Toponomastika
Konkrétní témata #18
Brno; název Rudé náměstí používaný pro náměstí Rudé armády v Brně
Tematická oblast #19
Tvoření slov
Konkrétní témata #19
nadužívání zakončení -ex v slovech typu Tuzex; motivovanost při tvoření slov; užívání zkrácených názvů organizací; proprializace slov bazar, jednota
Tematická oblast #20
Vztah jednotlivců k jazyku
Konkrétní témata #20
vztah mluvčích jazyka k Pravidlům českého pravopisu jako k hlavní stránce jazyka a jazykových vyjádření
Obsahuje soupis použité literatury
Ano
Obsahuje věcný rejstřík
Ano