Detail knihy #39

Zpět
Autor #1
Jílek, František
Název
Čeština je jazyk vtipný
Nakladatel
Mladá fronta
Rok vydání
1958
ISBN
bez ISBN
Původ
Praha
Počet stran
252
Průměrná délka kapitoly
10 s.
Řazení kapitol
Náhodné
Anotace
Čeština je jazyk vtipný nabízí ucelený pohled na jazykový humor související s českým jazykem. V jednotlivých kapitolách jsou probírány různé aspekty českého jazyka a na příkladech je ukázáno, k jakým možným humorným situacím může v jejich rámci docházet. Jednotlivé texty jsou doplňovány ilustracemi Josefa Lady.
Tematická oblast #1
Antroponomastika
Konkrétní témata #1
humorné situace související s křestními jmény a příjmeními
Tematická oblast #2
Bilingvismus
Konkrétní témata #2
humorné situace v bilingvní (česko-německé) společnosti
Tematická oblast #3
Fonetika
Konkrétní témata #3
vnímání jednotlivých slov v dialogu, jejich splývání, dvojznačnost a nedorozumění z toho pramenící; vyslovování slov dětmi; jak vznikají rýmy; jak vznikají vokály; intonace; modulace hlasu v hlasovém ústrojí
Tematická oblast #4
Jazyk a styl jednotlivých autorů a děl
Konkrétní témata #4
jak Jaroslav Hašek ve svém díle využíval jazykových posunů; humor v díle Josefa Skupy; přechodníky v díle Jaroslava Naumana; humor ve fejetonech Jana Nerudy; posun slov v dílech jednotlivých autorů; jak autoři nonsensové poezie pracují s jazykem; rým v básních J. Vrchlického; parodie Karla Maška; parodie Michala Sedloně; jak psal o humoru a parodii Karel Čapek
Tematická oblast #5
Jazyková a stylistická problematika překladu
Konkrétní témata #5
nesprávný Vrchlického překlad hry Cyrano z Bergéracu
Tematická oblast #6
Jednotlivé rozdíly mezi nářečími
Konkrétní témata #6
humorné situace vznikající na základě příslušnosti k jiné dialektové skupině
Tematická oblast #7
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými
Konkrétní témata #7
postavení češtiny mezi slovanskými jazyky; rozdíly češtiny a jiných slovanských jazyků
Tematická oblast #8
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #8
jak vzniká u slov mnohoznačnost (polysémie, homonymie); posun slovního významu (substantiva, adjektiva, slovesa); vznik frazémů; jak vznikají kalambúry; metafory a metonymie
Tematická oblast #9
Pragmatika
Konkrétní témata #9
humorné situace vznikající na základě nepochopení záměru mluvčího při komunikaci
Tematická oblast #10
Původ a význam frazémů
Konkrétní témata #10
česká rčení: jak je v nich užíváno jazyka
Tematická oblast #11
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #11
etymologie slov zúžit; soužit; jmění; platina; hubit; udat; udávat; luštěniny; veřejnost; svinstvo; třenice; vodovod; selanka; pokrytec; šestinedělka; mladík; pěst; umořený; svalit se
Tematická oblast #12
Slangy
Konkrétní témata #12
žákovský slang
Tematická oblast #13
Toponomastika
Konkrétní témata #13
humorné situace související s vlastními jmény
Tematická oblast #14
Tvoření slov
Konkrétní témata #14
slova končící příponou -mo; zkratky a jejich humorné přetváření; morfematické rozbory slov: jak lze slova rozebrat tak, aby měla více významů
Tematická oblast #15
Vztah psané a mluvené podoby jazyka
Konkrétní témata #15
nedorozumění, která vznikají při převodu psané formy jazyka do mluvené a naopak; slova, která lze rozdělit tak, aby změnila význam
Obsahuje soupis použité literatury
Ne
Obsahuje věcný rejstřík
Ne