Detail knihy #40

Zpět
Autor #1
Havránek, Bohuslav
Autor #2
Jedlička, Alois
Autor #3
Váhala, František (ed.)
Název
Jazykový koutek Československého rozhlasu: První výběr
Nakladatel
Orbis: Knižnice rozhlasové práce
Rok vydání
1949
ISBN
bez ISBN
Původ
rozhlas; Československý rozhlas; Jazykový koutek
Počet stran
291
Průměrná délka kapitoly
2 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
První vydání vybraných jazykových koutků, které vycházejí z rozhlasového pořadu Jazykový koutek, který byl vysílán na stanici Československého rozhlasu od 30. září 1946.
Tematická oblast #1
Administrativní styl
Konkrétní témata #1
psaní adres a dopisů
Tematická oblast #2
Antroponomastika
Konkrétní témata #2
hypokoristika ve veřejném životě; ženská příjmení; nesklonná příjmení; rodinná jména (Kovářovi/Kovářovic, Kopeckých/Kopečtí)
Tematická oblast #3
Fonologie
Konkrétní témata #3
dynamický přízvuk; melodický přízvuk; přízvukování předložek
Tematická oblast #4
Formální úprava dokumentů
Konkrétní témata #4
psaní adres a dopisů
Tematická oblast #5
Interpunkce
Konkrétní témata #5
čárka před rozvitým přívlastkem; čárka před spojkami a a nebo
Tematická oblast #6
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými
Konkrétní témata #6
přejímky ze slovenštiny
Tematická oblast #7
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #7
nesklonná slova; životnost a neživotnost
Tematická oblast #8
Obecné otázky české stylistiky
Konkrétní témata #8
lidovost a odbornost v jazyce
Tematická oblast #9
Obecné otázky vyučování češtině
Konkrétní témata #9
obecně o jazykových koutcích; důležitost jazykové výchovy
Tematická oblast #10
Odborný styl
Konkrétní témata #10
slovesná substantiva v odborném stylu
Tematická oblast #11
Pravopis – hranice slov v písmu
Konkrétní témata #11
psaní příslovečných spřežek; psaní složených adjektiv
Tematická oblast #12
Pravopis – slova domácí
Konkrétní témata #12
psaní slov s předložkami a předponami s- a z-
Tematická oblast #13
Pravopis – slova přejatá
Konkrétní témata #13
změny v pravopisné kodifikaci po roce 1941; odstraňování zdvojených souhlásek v cizích slovech po roce 1941; primární/primérní
Tematická oblast #14
Pravopis – velká písmena
Konkrétní témata #14
nová pojmenování; názvy ústavů, organizací, podniků a časopisů; názvy budov, městských čtvrtí a některé zeměpisné názvy; názvy ulic; jména dní, svátků a jiných časových období
Tematická oblast #15
Původ a význam frazémů
Konkrétní témata #15
všechna práva vyhrazena; bytová jednotka(/byt); v rámci něčeho; dobrý den; na shledanou; lovu zdar; tě bůh; tě péro; tě pic; připsat k dobru/tíži; rozbít stan; spokojit se s něčím; to postačí / to bude stačit; vynasnažím se / budu se snažit
Tematická oblast #16
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #16
zdařbůh; bezzemek/bezzemec; mládežnický; amplion/rozhlasník; jejich/jejích; vyhradit; kino/bio; bod; byt(/bytová jednotka); dopis, přípis, dopisnice; držitel, vlastník, majitel, nájemce; chovat/pěstovat; mínění/názor; náčiní/nářadí/nástroje; odpadnouti; osazenstvo; služebna; otázka/problém; panovat; propagace/propaganda; předávat; podmínka/předpoklad; přenáška/přenos; půjčit/vypůjčit; rámec; růst/vzrůst; význam adjektiv typu setrvalý, dbalý, znalý; skrz/skrze; spadnout se; sporý; školní/školský; štos/štus; učedník; mučedník; profil; umělý; včetně; vlásenka/vlásnička; vykolejit; vyprosit/vyprošovat si; zapříčinit; zapůsobit; zcizit/odcizit; zdravotní/zdravotnický; žesť; nazdar; oslabování významu adjektiv typu hrozně, strašně; stáří; napadnout; provést/provádět; budiž
Tematická oblast #17
Skloňování a časování jednotlivých slov
Konkrétní témata #17
skloňování zkratek; lokál plurálu slova kolega; skloňování jmen na -us; skloňování slova sinus; skloňování slov kolísajících mezi vzory kost a píseň; skloňování toponym typu Hříběcí, Strašecí, Veveří; skloňování slova Lány; skloňování vlastních jmen typů Alois, Abel, Jíše/Jíša, Večeře/Večeřa, Veselý, Krasiński, Tolstoj, Hrabec, Bukovac
Tematická oblast #18
Spisovná norma a její kodifikace
Konkrétní témata #18
pojem správnost; lidovost a odbornost v jazyce; PČP z roku 1941; dublety v PČP z roku 1941
Tematická oblast #19
Spisovná výslovnost, kultura mluveného projevu
Konkrétní témata #19
výslovnost slova gauč; obecně o výslovnosti cizích slov
Tematická oblast #20
Syntax
Konkrétní témata #20
poptávat něco / poptávat se po něčem; chtít po někom něco / chtít od někoho něco; pracovat na závodě / v závodě; prohnat kulku hlavou / prohnat hlavu kulkou; mít zájem o něco / na něčem; zamezit něco/něčemu; nominativ jmenovací; genitiv záporový; být uznán vinen/vinným; vazba typu "na 1. května"; vazba "o svatý Václav"; jmenné tvary v doplňku; různé způspoby vyjádření komparace; různá syntaktická platnost ukazovacích zájmen; přivlastňovací zvratné zájmeno; zájmenný podmět; vazby uvnitř spojení "dvacet jedna vojáků", "deseti tisíci diváků"; kondicionál ve zdvořilostní funkci; trpný rod; konstrukce "jest poříditi", "jest zjistiti"; zápor po slovesech bránění a obavy; shoda s duálovými tvary; shoda ve větě "Ženy s muži pracovaly."; shoda ve větě "Stovky majitelů navštívily náš stánek."; shoda ve větě "Dva roky jsou dlouhá doba."; nebyl vidět / nebylo ho vidět; spojka když ve vedlejších větách; nebo/či; postavení shodného přívlastku; postavení příklonek ve větě; aktuální členění větné
Tematická oblast #21
Terminologie jednotlivých oborů
Konkrétní témata #21
zahradnické názvosloví
Tematická oblast #22
Toponomastika
Konkrétní témata #22
Osvětim
Tematická oblast #23
Tvoření slov
Konkrétní témata #23
přechylování: doktorka, mistryně, přidělenka, radová, poručice; prefix proti-; tvoření a skloňování zkratek; tvoření adjektiv na -ný a -ní; tvoření složenin s dvou-, dvoj-, troj-, tří-; slovesa na -írovat; správnost slova pětisetkoruna; přivlastňovací adjektiva na -ův a -in; adjektiva odvozená od toponym; Havlíčkobrodsko/Havlíčkovobrodsko
Obsahuje soupis použité literatury
Ano
Obsahuje věcný rejstřík
Ano