Detail knihy #41

Zpět
Autor #1
Dokulil, Miloš
Autor #2
Havránek, Bohuslav
Autor #3
Jedlička, Alois
Autor #4
Váhala, František (ed.)
Název
Jazykový koutek Československého rozhlasu: Druhý výběr
Nakladatel
Státní pedagogické nakladatelství
Rok vydání
1955
ISBN
bez ISBN
Původ
rozhlas; Československý rozhlas; Jazykový koutek
Počet stran
357
Průměrná délka kapitoly
2 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Druhý výběr jazykových koutků, které vycházejí z rozhlasového pořadu Jazykový koutek, který byl vysílán na stanici Československého rozhlasu od 30. září 1946.
Tematická oblast #1
Administrativní styl
Konkrétní témata #1
způsob psaní zápisu ze schůze; fráze a formulace při řízení schůzí; zápis jednání na schůzi; sloh obchodního dopisu; užívání kondenzací v administrativním stylu
Tematická oblast #2
Fonologie
Konkrétní témata #2
obecně o fonologické stavbě jazyka
Tematická oblast #3
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #3
záhumenek/záhumenka; vid: stavění krvácení / zastavení krvácení; transpozice kategorie času; tvary analytického futura, tvary kondicionálu a jejich užití; tvary pasiva; obecně o slovesném vidu; užití posesivních adjektiv / přivlastňovací genitiv
Tematická oblast #4
Obecné otázky české stylistiky
Konkrétní témata #4
odborné vyjadřování; obecně o slohu; užívání výrazů tedy, jaksi, načež, náhodou; hromadění podstatných jmen slovesných; vhodnost multiverbizace (moci/mít možnost); odkazovací výrazy, zejména ten a onen; vhodnost spojení "jako takový"; hromadění záporů; způsoby vyjadřování záporu
Tematická oblast #5
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #5
obecně o lexiku jazyka
Tematická oblast #6
Odborný styl
Konkrétní témata #6
podstatné jméno slovesné v odborném stylu
Tematická oblast #7
Původ a význam frazémů
Konkrétní témata #7
snímkování ze štítu; trest na svobodě; normovaná hodina; normová hodina; plánovací cena / plánovaná cena; operativní vedení; výprodejní zboží, partiové zboží; sesterský závod; bakteriová/bakteriologická zbraň; frazémy se slovesem zahajovat, frazémy se slovesem ustanovit; frazém "ať žije První máj" a další frazémy s "ať žije"; ztráta času / časová ztráta; jakostní přehlídka / přehlídka jakosti
Tematická oblast #8
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #8
kolektiv; brigáda; pionýr; harcovník; novátor; partyzán; rekreace; slova převzatá z vojenského prostředí; názvy pracovníků v hornictví; šachta; strojnictví/strojírenství; strojnětraktorový; štelovat; různá pojmenování pro pásové vozidlo; bagr; rypadlo; stavař/stavbář; předlažďovat; hydrouzel; uzel (v technickém názvosloví); silný/tlustý; slabý/tenký; lednička/chladnička; vzorkovna/vzorkovnice; pečivárna; sazba/sázka/vsázka/vsádka; forma/kadlub/matrice; formíř/formař; kovolijec/kovolitec/slevač; kovorytec/kovoryjec; katrista; rámovkář; šamotář; slovo tkadlena a jeho synonyma; kvalitář/jakostář; agregát; sekat; kosit; síci; žít; zrostlý; porostlý; kombajn; kombajnér; kombajnista; samovazač/samovaz; výdojna; odchovna; perna; tankoborník; pancéřovka; staršina; lyžovat/lyžařit; šponovky/pérovky; puk/touš/kotouč; dubbovat; povšechný/zevrubný; sanitar/sanitář; pasteurovati/pasteurisovati; lidospráva/lidoslužba; lidovýchova; pověřenkyně; stachanovka; normovat/normalisovat; normohodina; obezlička; instrukce/instruktáž; dokumentace; kontraktace; trust; rayon; výzkum/průzkum; průzkumář/průzkumce; nástěnka; upoutávka; odvolávka; předhláška; rukopis/strojopis; vrubopis; tížepis; zatížit; odtížit; dotížit; zdobřit; zdlužit; dobropsát; zbožní/zbožový; obratný/obratní; sociální/socialistický; nauka/věda; obor/odbor; zápůjčka/výpůjčka; máj/květen; orgán; aparát; kontrola/revise; disputace/debata/diskuse; ekonomie/ekonomika; kampaň; deputát; pilíř/sloup; časový/dobový/aktuální/akutní; úřední/služební; služba; okrouhlý/kulatý/oválný/válcovitý/oblý/vydutý/vypouklý/vzdutý; dřevěný/dřevný/dřevitý; kovodělný/kovodělnický; výtvarný/výtvarnický; oddací/oddávací; fysický/fysikální; ustavit/ustanovit; nanést/nadnést/najíždět; zaměřit; reportér/reportáž; reportovat; manifestovat; jakost
Tematická oblast #9
Skloňování a časování jednotlivých slov
Konkrétní témata #9
skloňování jmen na -ius, -ium, -ia, -eus, -eum, -ea, -uum, -ua; radius; genius; gymnasium; lyceum; idea; Korea; Medea; skarabeus; zkrácený tvar pomocného slovesa -s
Tematická oblast #10
Sociolingvistika
Konkrétní témata #10
jazyk jako společenský jev
Tematická oblast #11
Syntax
Konkrétní témata #11
zeugma, anakolut; přizpůsobit něčemu / uzpůsobit k něčemu; dobýt něčeho/něco; uvažovat něco / o něčem; vazba slovesa manifestovat; sloužit něčemu / k něčemu; dbát na něco / o něco / něčeho; dohodnout se o něčem / na něčem; učit se na někoho / někým; příprava na něco / něčeho; bojovat za mír / o mír; dozor nad provozem / na provoz; pozice slovesa na konci věty; slovosled rozvitého přívlastku; větněčlenské vztahy ve spojení "Divadlo v Karlíně hlavního města Prahy"; syntaktické rysy věty "Z chudého chlapce slavným mořeplavcem"; vazba slovesa zdát se; tisíce lidí zhlédlo/zhlédly; shoda přísudku s podmětem v apozici; subjektový/objektový genitiv; užití posesivních adjektiv / přivlastňovací genitiv
Tematická oblast #12
Terminologie jednotlivých oborů
Konkrétní témata #12
chmelařské názvosloví
Tematická oblast #13
Tvoření slov
Konkrétní témata #13
přípony -na, -ovna, -árna, -írna; názvy stájí pro hospodářská zvířata; český ekvivalent anestese; nápad, napadat a další deriváty; činitelská jména na -tel a -č; tvoření typu vyhodnotit, vyprojektovat; rozpočtovat, rozpočtování a další deriváty; tvoření adjektiv příponou -ní, -ný a -ový
Tematická oblast #14
Vztah psané a mluvené podoby jazyka
Konkrétní témata #14
mluvená forma spisovné češtiny
Obsahuje soupis použité literatury
Ano
Obsahuje věcný rejstřík
Ano