Detail knihy #42

Zpět
Autor #1
Kuchař, Jaroslav
Autor #2
Váhala, František
Autor #3
Havránek, Bohuslav (ed.)
Název
Jazykový koutek Československého rozhlasu: Třetí výběr
Nakladatel
Nakladatelství Československé akademie věd
Rok vydání
1959
ISBN
bez ISBN
Původ
rozhlas; Československý rozhlas; Jazykový koutek
Počet stran
406
Průměrná délka kapitoly
2 s.
Řazení kapitol
Náhodné
Anotace
Třetí výběr jazykových koutků, které vycházejí z rozhlasového pořadu Jazykový koutek, který byl vysílán na stanici Československého rozhlasu od 30. září 1946.
Tematická oblast #1
Chrématonyma
Konkrétní témata #1
názvy artistických uskupení
Tematická oblast #2
Grafematika a teorie pravopisu
Konkrétní témata #2
podstata pravopisu; úprava pravopisu roku 1957; rozdíly mezi PČP z roku 1941 a 1957; pravidla slovenského pravopisu
Tematická oblast #3
Interpunkce
Konkrétní témata #3
změny v interpunkci v PČP 1957; čárka před a, nebo, či, jako, než, popřípadě; čárka oddělující volný přívlastek; významové rozdíly způsobené chybnou interpunkcí; čárka před jen, právě; oddělování výrazů prosím a tuším čárkami; nepsaní čárky před že, aby, když; psaní tečky, vykřičníku, otazníku; hromadění interpunkčních znamének; dvojtečka v tiráži knihy
Tematická oblast #4
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými
Konkrétní témata #4
pravidla slovenského pravopisu
Tematická oblast #5
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #5
životnost a neživotnost; morfologické kategorie slov koně, rodiče, lidičky; slova s dvojím rodem, slova s odlišnou podobou v prvním pádě; rod citátových slov; rod slov stadión a prestiž; pozůstatky duálu
Tematická oblast #6
Pravopis – hranice slov v písmu
Konkrétní témata #6
psaní spřežek; spolurozhodovat; jedenapůlobrat; psaní spojovníku; vitamín C / C-vitamín; generálporučík; dělení slov podle slabik
Tematická oblast #7
Pravopis – slova domácí
Konkrétní témata #7
psaní i/y obecně, psaní i/y v koncovkách jmen; psaní i/y ve shodě přísudku s podmětem; pýří; čepýřit se; rozmarýnka/Rozmarinka; cimbál/cymbál; cyklostyl; vlys; ližina; psaní n/nn; rozlišování předložek s, z; rozlišování předpon s-, z-; zkomponovat/skomponovat; jejich/jejích; psaní číslovek
Tematická oblast #8
Pravopis – slova přejatá
Konkrétní témata #8
poliklinika; polytechnika; diskvalifikace; dyspepsie; Kyjev/Kijev; pravopis cizích proprií; Chruščov/Chruščev; obecně o psaní slov přejatých; balon/balón; gramofon/gramofón; cizí názvy jídel na jídelních lístcích; cizí názvy potravin; cizí názvy nápojů; názvy diplomatických institucí a pracovníků; psaní c/k uvnitř vlastních jmen
Tematická oblast #9
Pravopis – velká písmena
Konkrétní témata #9
psaní velkých písmen po změně PČP1957; psaní názvů institucí; psaní názvů ulic; psaní názvů dolů, závodů, divadel; pražané; názvy železničních drah
Tematická oblast #10
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #10
význam druhových číslovek
Tematická oblast #11
Skloňování a časování jednotlivých slov
Konkrétní témata #11
kolísání mezi vzory kost a píseň; v Mnichově/Mnichovu; skloňování slov podle vzoru město; skloňování podle vzorů hrad a les; distribuce koncovek -u, -ovi, -i ve skloňování maskulin označujících živé bytosti; splývání vokativu a nominativu v oslovení; vokativ proprií; skloňování jmen typu karta, sorta; genitiv plurálu slov dno a jho; genitiv plurálu slova průvodčí; obyvatel/obyvatelů; hotelech/hotelích; teplákách/teplácích; skloňování jmen typu kámen; na rukou/rukách; z pozic/pozicí; jména na -us; skloňování slov gejša, gueňa, sója; skloňování původem řeckých slov na -ma; sloňování slov typu precedens, expektorans; nesklonná podstatná jména; skloňování fyzikálních jednotek pojmenovaných po osobách; skloňování vlastních jmen typu Bohadlo, Švec; skloňování vlastního jména Ilja; skloňování příjmení typu Polevoj, Dumas; skloňování vlastních jmen na -e; skloňování maďarských osobních jmen; skloňování cizích osobních jmen na -u; skloňování čínských osobních jmen; skloňování vlastních jmen v podobě předložkové vazby; skloňování jména Pallas; skloňování místních jmen typu Lobkovice; skloňování místních jmen typu Jince, Semily, Pyšely, Břeclav, Bratislava, Mělník, Hradec Králové; skloňování místních jmen Casablanca, San Francisco; skloňování místních jmen typu Kambodža; skloňování německých místních jmen na -au; skloňování místního názvu Rio de Janeiro; problémy při tvoření nominativu; trati/tratě; chemikové/chemici; píšu/píši; mohu/můžu; časování sloves napnout, sejmout; časování sloves 4. slovesné třídy zakončených na -et a -ět
Tematická oblast #12
Spisovná výslovnost, kultura mluveného projevu
Konkrétní témata #12
výslovnost maďarských osobních jmen; asimilace znělosti; délka a krátkost samohlásek; výslovnost souhláskových skupin uprostřed slov; výslovnost ruských vlastních jmen; výslovnost předložkové vazby „s řetězem“
Tematická oblast #13
Syntax
Konkrétní témata #13
druhé, přepracované vydání; tvar počítaného předmětu ve větách s číselným výrazem; shoda s číslovkou ve výrazech s desetinnými čísly
Tematická oblast #14
Terminologie jednotlivých oborů
Konkrétní témata #14
textilní názvosloví
Tematická oblast #15
Tvoření slov
Konkrétní témata #15
bandungský/bandunský; tvoření komparativů od trpký, sladký, vlhký, snadný; zkratková slova; čtyř-/čtyr-; apelativizace proprií, donchuán; přípony -t/-ti v infinitivu; tvoření imperativu od sloves vzorů třít a péct; tvoření trpného příčestí slov nadchnout, prodchnout; tvoření slovesného substantiva od slova čistit; vyhrát/vyhrat
Obsahuje soupis použité literatury
Ano
Obsahuje věcný rejstřík
Ano