Detail knihy #47

Zpět
Autor #1
Jelínek, Jaroslav
Autor #2
Styblík, Vlastimil
Název
Čtení o českém jazyku
Nakladatel
Státní pedagogické nakladatelství, edice Knižnice všeobecného vzdělání mládeže – Horizont
Rok vydání
1971
ISBN
bez ISBN
Původ
původní
Počet stran
363
Průměrná délka kapitoly
1,5 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Kniha shrnuje v osmi oddílech teoretické oblasti vztahující se k popisu českého jazyka: vznik jazyků, dějiny češtiny, fonologie, pravopis, lexikologie a lexikografie, morfologie, syntax a teorie jazykovědy. Kapitoly jsou graficky členěny do menších úseků, tematicky často přecházejí z jedné oblasti do druhé, některá témata se v obměněné podobě opakují.
Tematická oblast #1
Čeština jako národní jazyk
Konkrétní témata #1
vývoj češtiny od 14. do 19. století
Tematická oblast #2
Čeština jako národní jazyk
Konkrétní témata #2
nauka o jazyce a její části; systém jazyka
Tematická oblast #3
Čeština jako národní jazyk
Konkrétní témata #3
důležitost češtiny jako národního jazyka
Tematická oblast #4
Dějiny lingvistické práce na českém území
Konkrétní témata #4
historie české lexikografie; historie české jazykovědy
Tematická oblast #5
Fonologie
Konkrétní témata #5
hláska; samohlásky a dvojhlásky; dělení souhlásek podle znělosti; dělení souhlásek podle způsobu a místa artikulace; frekvence užití českých hlásek; slabika; délka slov; eufonie češtiny; kakofonie; zvuková stránka tvoření slov; výslovnost hlásky ě; intonace tázacích vět
Tematická oblast #6
Grafematika a teorie pravopisu
Konkrétní témata #6
obrázkové písmo; hieroglyfy, slabičné písmo; typy písemných soustav (latinka, azbuka); pravopis jednoduchý; pravopis spřežkový; pravopis diakritický; pravopis bratrský; analogická oprava a nynější pravopisná soustava; Pravidla českého pravopisu; akademické a školní vydání Pravidel českého pravopisu; český pravopis; opozice i/y, ú/ů; dvojí podoba psaní měkkých souhlásek; cizí písmena w, q, x
Tematická oblast #7
Interdialekty
Konkrétní témata #7
obecná a hovorová čeština
Tematická oblast #8
Interpunkce
Konkrétní témata #8
psaní čárek v jednoduchých větách a v souvětích
Tematická oblast #9
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (1500–1800)
Konkrétní témata #9
zánik měkkých b', l', m', p', s'; hláska ř
Tematická oblast #10
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými
Konkrétní témata #10
vliv latiny a řečtiny; vliv němčiny, italštiny, francouzštiny, angličtiny a španělštiny; vliv dalších cizích jazyků; slova přejatá z češtiny (robot, polka, píšťala, dudy, houfnice, křen, bič, stehlík, čížek)
Tematická oblast #11
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými
Konkrétní témata #11
všeslovanská slova
Tematická oblast #12
Lexikografie
Konkrétní témata #12
Příruční slovník jazyka českého; Slovník spisovného jazyka českého; další slovníky češtiny; Slovník staročeský; Frekvenční slovník
Tematická oblast #13
Mluvnice, učebnice, praktické příručky
Konkrétní témata #13
jazykové příručky
Tematická oblast #14
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #14
jmenný rod; životnost; shoda podmětu s přísudkem; číslo (singulár, plurál, duál), substantiva hromadná, pomnožná; pád; substantivní vzory; shodné tvary některých pádů; osoba (tykání, vykání, onkání, onikání, plurál majestatikus, plurál skromnosti); zaniklé minulé časy; čas (prézens historický, mimočasový); slovesný způsob; slovesný rod; vid (násobenost, nenásobenost); slovesné třídy
Tematická oblast #15
Nadvětná syntax
Konkrétní témata #15
počet vět v souvětí; věty hlavní a vedlejší; souvětí souřadné a podřadné; interpunkce v souvětí; interpunkce v souvětí; interpunkce na konci souvětí; přímá řeč; nepřímá řeč; polopřímá řeč
Tematická oblast #16
Nejazyková komunikace
Konkrétní témata #16
Morseova abeceda
Tematická oblast #17
Obecné otázky české stylistiky
Konkrétní témata #17
slohové rozvrstvení slovní zásoby; ironie
Tematická oblast #18
Obecné otázky dialektologie a jazykového zeměpisu
Konkrétní témata #18
dialekty českého jazyka; výběrová specifika dialektů
Tematická oblast #19
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #19
slovní zásoba; aktivní a pasivní slovní zásoba; jádro slovní zásoby; slovní význam; sousloví; slova popisná a značková; systém a slovní zásoba; archaismy; neologismy; slova mnohoznačná; tvoření nových slov; přejímání z cizích jazyků; slova zdomácnělá a mezinárodní; domácí podoby slov přejatých, dublety; obecný význam; vlastní jména; hyponyma a hyperonyma, kohyponyma; eufemismy a dysfemismy; slovní význam základní a druhotný; synonyma a antonyma; homonyma, dublety; přirovnání; rčení, klišé, fráze; tabuová slova; propria (jména a příjmení); frekvence slov; nejfrekventovanější slovo
Tematická oblast #20
Obecné otázky vývoje jazyka
Konkrétní témata #20
vznik jazyka; množství jazyků; otázka prajazyka; příbuznost jazyků; indoevropština; praslovanština; dělení slovanských jazyků; živé jazyky; mrtvé jazyky; světové a umělé jazyky; slovo ovce v různých jazycích; pozůstatky starého jazyka v názvech před slovanským osídlením; slovanský jazyk; historie jazykovědy; různé způsoby dorozumívání se pomocí jazyka
Tematická oblast #21
Obecné otázky zvukové stránky češtiny
Konkrétní témata #21
mluvidla; artikulace
Tematická oblast #22
Pravopis – slova domácí
Konkrétní témata #22
abeceda; abecední řazení slov; psaní velkých písmen u proprií
Tematická oblast #23
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #23
kočka; výrazy české kuchyně
Tematická oblast #24
Skloňování a časování jednotlivých slov
Konkrétní témata #24
nepravidelnosti ve skloňování; nepravidelnosti v časování
Tematická oblast #25
Slovnědruhová klasifikace
Konkrétní témata #25
slovnědruhová klasifikace; substantiva (konkrétní, abstraktní, propia); adjektiva (tvrdá, měkká, přivlastňovací); zájmena; číslovky; slovesa (tvary určité, neurčité, jednoduché, složené, přechodníky); příslovce; předložky; spojky a částice; citoslovce
Tematická oblast #26
Spisovná výslovnost, kultura mluveného projevu
Konkrétní témata #26
základy ortoepie; výslovnost s rázem; spodoba znělosti; výslovnost na shledanou; výslovnost zdvojených hlásek; výslovnost slova krejcar, výslovnost slova diskuse a opozice s/z; výslovnost přechodového j (imperialismus); dvojí výslovnost hlásky x; výslovnost slov ischias, spurt, squaw
Tematická oblast #27
Syntax
Konkrétní témata #27
obsahová, mluvnická a zvuková stránka věty; věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, zvolací, věty žádací; řečnické otázky; zápor větný a členský; zesílený zápor; částečný a úplný zápor; zdvojený zápor; věty s aby po slovesech obavy, bránění; věty s aniž; vztahy mezi větnými členy; větněčlenská shoda; shoda ve větách se sponou být; shoda příčestí s podmětem holým a rozvitých, shoda podle tvaru a smyslu; shoda podmětu s přísudkem; shoda příčestí s podmětem několikanásobným; shoda s podmětem všeobecným; přívlastek shodný a neshodný; přívlastek postupně rozvíjející; přívlastek hodnotící; pořadí přívlastků; přívlastek postupný a několikanásobný; přívlastek volný a těsný; přístavek; nepravidelnosti ve větné stavbě (oslovení); citoslovce ve větě; samostatný větný člen; vsuvka; elipsa, věta neúplná; ustálená spojení bez větné platnosti
Tematická oblast #28
Toponomastika
Konkrétní témata #28
typy místních jmen
Tematická oblast #29
Tvoření slov
Konkrétní témata #29
odvozování, skládání a zkracování; slova příbuzná; vnější podobnost (vodník a vévoda); prefixy a sufixy; rozbor slova; normalizace v odvozování; mnohovýznamové sufixy; slova zveličelá a zhrubělá; pravidelné sufixy; neproduktivní sufixy; přechylování (Anna Kareninová, Marie Curieová ad.); rodové dvojice; skládání, spřežky; slova umělá, zkratková a odvozená; zápor slovní
Tematická oblast #30
Vnější dějiny českého jazyka
Konkrétní témata #30
vynález knihtisku
Tematická oblast #31
Vztah psané a mluvené podoby jazyka
Konkrétní témata #31
výslovnost neodpovídající pravopisu; výslovnost cizích slov; vokalická kvantita
Obsahuje soupis použité literatury
Ano
Obsahuje věcný rejstřík
Ano