Detail knihy #49

Zpět
Autor #1
Eisner, Pavel
Název
Chrám i tvrz: kniha o češtině
Nakladatel
Jaroslav Podroužek (1946); Konfrontation (1974); Lidové noviny (1992); Pluto: B. Just (1997); XYZ (2010, 2015)
Rok vydání
1946; 1974; 1992; 1997; 2010; 2015
ISBN
80-7106-066-6 (1992)
Původ
původní
Počet stran
666
Průměrná délka kapitoly
6 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Kniha Chrám i tvrz Pavla Eisnera vyšla poprvé v roce 1946 a od té doby vyšla již pětkrát. Přináší kapitoly z různých odvětví nauky o češtině, které jsou zařazeny tematicky do větších celků (O jejím těle, Z jejího kotle čarodějnic, Z její minulosti, Jaká je ještě, Čeština a češtiny, Důvěrně o ní a s ní, O jménech, Jak se dívá na svět, Jak s námi dovede, Její pohostinství, O lidové písni, Dvanáctero kapitol o češtině a třináctá nádavkem, Poesie a jazyk, K jazykové kultuře, Sub specie aeternitatis). Své poznatky Eisner doprovází komentáři o každodenním užívání češtiny.
Tematická oblast #1
Administrativní styl
Konkrétní témata #1
jazyk informačních tabulek
Tematická oblast #2
Antroponomastika
Konkrétní témata #2
původ a typy českých příjmení; jméno Marie a jeho hypokoristické podoby
Tematická oblast #3
Etymologie
Konkrétní témata #3
lidová etymologie
Tematická oblast #4
Fonologie
Konkrétní témata #4
samohlásky v češtině; souhláskové skupiny v češtině; expresivita hláskových skupin; nezávislost délky na přízvuku
Tematická oblast #5
Interpunkce
Konkrétní témata #5
neužívání interpunkce v lidových písních
Tematická oblast #6
Jazykový obraz světa
Konkrétní témata #6
odlišné konotace lexikálních ekvivalentů v češtině a němčině; kategorizace skutečnosti v češtině a v jiných jazycích: části těla (noha = Fuss, Bein), smysly, barvy, pokrmy, oděvy; jazykový obraz zvířat v češtině; teplo jako zdrojová oblast pojmenování psychických jevů; duch jazyka, jazyk jako průmět národa do kosmu
Tematická oblast #7
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (po roce 1800)
Konkrétní témata #7
přírodovědná terminologie J. S. Presla; Šafaříkův překlad Schillerovy Marie Stuartovny; obrozenské vazebné germanismy
Tematická oblast #8
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými
Konkrétní témata #8
pražská němčina ovlivněná bohemismy; germanismy v češtině
Tematická oblast #9
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými
Konkrétní témata #9
shody a rozdíly ve vývoji slovanských jazyků; slovanská mezijazyková homonyma
Tematická oblast #10
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #10
slovesný vid; jména pomnožná, pomnožné názvy domů, hospod a institucí (u Topičů); skloňování životných a neživotných substantiv; používání pátého pádu; rod přirozený a rod gramatický; femininní přívlastky maskulin (ty kluku ušatá); referování k osobám neutrem "to"; instrumentál v přísudku; autorské tykání: představme si × představte si × představ si; genitiv záporový
Tematická oblast #11
Obecné otázky dialektologie a jazykového zeměpisu
Konkrétní témata #11
slovenština jako nářečí češtiny; obecně o nářečí a o literatuře v českých nářečích; slovní zásoba a frazeologie moravských nářečí
Tematická oblast #12
Obecné otázky jazykové kultury
Konkrétní témata #12
rozrůzněnost národního jazyka, zejména protiklad češtiny spisovné a běžně mluvené; rodinná mluva; čeština jako lingua rustica; obrany a chvalozpěvy o jazyce; brusičství a purismus; infinitiv na -ti; vyhraňování spisovné češtiny; úroveň jazykové kultury; lyrika jako nejvyspělejší oblast jazyka; nadměrné užívání archaismů a poetismů; Erben jako vzor; tříbení jazyka; neustálý rozvoj češtiny; kritika purismu; jedinečnost jazyka; funkčnost češtiny; spisovná a nespisovná čeština; chvála lexikálního bohatství
Tematická oblast #13
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #13
významy předpon a přípon (např. na-, pře- u adjektiv, po- u sloves, -í, -och u substantiv); vývoj slov obecných: zaniklá česká slova, změna formy slov, změna významu slov; archaická rčení; metaforické přenosy pojmenování; ovlivnění slovní zásoby a frazeologie geografickými a politickými fakty; mezery ve slovní zásobě; metonymické posuny pojmenování (např. z věci na osobu); monokolokabilita (holečku, panečku); vulgarismy; změna lexikálního příznaku kladného na záporný; pejorativa, nadávky; proces přejímání slov, jejich adaptace a sémantický a slohový vývoj; přejatá slova v záporném významu; slova a rčení spojená s teplem; slovní zásoba týkající se zločinu; jazykový archaismus; archaismus × neologismus podle jazykového citu; přejatá slova v lidových písních; básnická obraznost v jazyce
Tematická oblast #14
Obecné otázky mluvnické stavby češtiny
Konkrétní témata #14
jazyk bez mluvnického členu určitého a neurčitého
Tematická oblast #15
Obecné otázky terminologie
Konkrétní témata #15
vývoj odborné terminologie
Tematická oblast #16
Obecné otázky uměleckého stylu a jeho žánrů
Konkrétní témata #16
eufonie v poezii; výskyt slov přejatých v uměleckých dílech a v lidové písni; funkce archaismů v beletrii; specifické rysy básnického jazyka; autorská slova; poetická kompozita; rýmovaná poezie; hyperbola v lidové písni
Tematická oblast #17
Pragmatika
Konkrétní témata #17
tykání, vykání, onikání, onkání; expresivita oslovování nominativem; oslovování názvem povolání nebo funkce (pane továrníku)
Tematická oblast #18
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #18
matka; pán; vzduch, povětří; nadávat; podzim; kamarád, chamraď; pakt, pacht; žák, jáhen, diákon; prejt; rauš; fárat; čutat; amnj.
Tematická oblast #19
Slovnědruhová klasifikace
Konkrétní témata #19
a, i v v nespojovací funkci; vztahová adjektiva
Tematická oblast #20
Toponomastika
Konkrétní témata #20
původ a typy českých toponym; vývoj exonym
Tematická oblast #21
Tvoření slov
Konkrétní témata #21
složeniny v češtině; zdrobněliny a jejich významy; tvoření hodnotících maskulin koncovkou -a (necita, nimra); složené číslovky (dvacet pět/pětadvacet)
Tematická oblast #22
Vztah jednotlivců k jazyku
Konkrétní témata #22
jak prožíváme česká nářečí
Obsahuje soupis použité literatury
Ne
Obsahuje věcný rejstřík
Ne