Detail knihy #55

Zpět
Autor #1
Daneš, František
Autor #2
Dokulil, Miloš
Autor #3
Hausenblas, Karel
Autor #4
Jedlička, Alois
Autor #5
Kuchař, Jaroslav
Autor #6
Šmilauer, Vladimír
Autor #7
Váhala, František
Autor #8
Helcl, Miloš
Název
O češtině pro Čechy
Nakladatel
Orbis
Rok vydání
1960
ISBN
bez ISBN
Původ
původní
Počet stran
272
Průměrná délka kapitoly
3 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Kniha O češtině pro Čechy je určena primárně novinářům jako příručka pro náležitou práci s jazykem jakožto nástrojem jejich práce. Má být alternativou k učebnicím jazyka, jejím hlavním cílem je poskytnout čtenáři vhled do "ducha jazyka", čtenář má zdokonalit své dovednosti například na základě uchopení vývojových tendencí. Velká pozornost je kladena na problematiku skloňování a odborného stylu.
Tematická oblast #1
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (1500–1800)
Konkrétní témata #1
vývoj jazykové kultury; obohacování slovní zásoby; pobělohorská doba jako zastavení rozvoje slovní zásoby; vývoj slovesných kategorií; vývoj časovacích typů
Tematická oblast #2
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (do roku 1500)
Konkrétní témata #2
vývoj jazykové kultury; obohacování slovní zásoby (praslovanská slovní zásoba je lexikem prvobytně pospolné společnosti); Hospodine, pomiluj ny; vývoj slovesných kategorií; vývoj časovacích typů
Tematická oblast #3
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (po roce 1800)
Konkrétní témata #3
vývoj české jazykové kultury až do doby současné; obohacování slovní zásoby: obrozenská terminologie a Jungmannův slovník; vývoj slovesných kategorií; vývoj časovacích typů
Tematická oblast #4
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #4
vývoj slovesných kategorií; vývojové tendence českého slovesa (v době vydání knihy); kolísání v životnosti; jmenný rod cizích místních jmen; rozdíly mezi opisným a zvratným pasívem
Tematická oblast #5
Obecné otázky české stylistiky
Konkrétní témata #5
slohové nedostatky a cesta k jejich nápravě (trpný rod opisný místo zvratného, genitivní řetězce, postavení vedle sebe místo podřazení, rozsekané věty, přílišná těsnost vyjádření, slučování nesourodých prvků v textu, střídání časů, užívání slova "takový" namísto zájmena "on", obsahové přetížení věty, rozvláčnost, nelogičnost)
Tematická oblast #6
Obecné otázky jazykové kultury
Konkrétní témata #6
vztah jazyka a společnosti; vývoj české jazykové kultury od počátku až do doby současné; základní termíny jazykové kultury (úzus, norma, kodifikace)
Tematická oblast #7
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #7
lexikální význam a jeho proměny v čase (metafora, metonymie, lidová etymologie = etymologické přeskupení); synonymie; homonymie; přejímání slov, ne/potřebnost přejatých slov; obohacování slovní zásoby v dějinách češtiny
Tematická oblast #8
Odborný styl
Konkrétní témata #8
hlavní zásady pro psaní v odborném stylu; zásady slovosledu pro odborný styl; cvičení jako cesta k ovládnutí odborného stylu
Tematická oblast #9
Skloňování a časování jednotlivých slov
Konkrétní témata #9
skloňování substantiv typu kámen, loket, břímě; host; přechod mezi typy kost a píseň; kolísání mezi typy hrad a stroj; synonymie koncovek a tvarové dublety v současné spisovné češtině (např. v lok. sg. mask. neživ. a neuter: v Mnichově × o Mnichovu, v sekretariátě/sekretariátu, v mléce/mléku; v teplákách, v balíčcích/balíčkách; ze středisek/středisk); nesprávně: k otcově jubileu apod.; skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen; skloňování číslovek sto a tisíc; skloňování přejatých jmen v češtině - základní problematika (rod přejatých jmen a jeho určení, souvztažnost koncových samohlásek s předcházejícími hláskami), typy skloňování přejatých neživotních jmen (plně zařazená - vzory hrad, stroj, žena, nůše; jména s odlišným skloňováním (porušování principu jednoty tvaroslovného základu, souvztažnosti koncových hlásek k hláskám předcházejícím nebo souvztažnosti rodu a zakončení), dle skloňování nezařazená jména (angažmá, klišé, tabu apod.); typy datum, muzeum, drama; skloňování vlastních osobních domácích jmen končících na samohlásky × souhlásky, skloňování jmen, jež jsou původem i tvarem přídavná; skloňování vlastních osobních jmen cizích (mužských zakončených na souhlásky × samohlásky, orientálních, ženských a jmen s předložkovými pády); skloňování domácích místních jmen (jména mužského rodu sg. zakončená tvrdou či obojetnou souhláskou, pomnožná jména mužského rodu zakončená na -y, jména zakončená na -ice, jména specicfických typů: Litomyšl, Olomouc, Zubří atp.); skloňování místních jmen cizích - mužských, ženských, středních i složených, skloňování slovanských jmen souslovných; rod cizích místních jmen; vývoj časovacích typů; přehled slovesných tříd a vzorů, tvarové dublety sloves; produktivita časovacích typů
Tematická oblast #10
Syntax
Konkrétní témata #10
skladební nedostatky a cesta k jejich nápravě (čas a způsob slovesa po aniž, pád přísudkového jména u sloves býti a státi se, genitiv vlastnosti v přísudku, rozložená slovesná vazba typu "je vyhovující", přivlastňovací přídavné jméno a genitiv, neshodný přívlastek s předložkou o, řetězce slov v tomtéž pádě, řetězce jmen s touž předložkou, hromadění slovesných substantiv, spojka a v různých platnostech, nepravé věty vztažné, tasemnicovité věty, souřadné spojení hlavní věty s větou vedlejší vztažnou (...která se odloupne a na jejím místě vzniká rána), porušení pararelnosti stavby vět, přílišná kondenzace, užívání spojek či, čili, nebo, neboli a anebo, vyšinutí z vazby); pořádek slov v případě přívlastků; slovosled slovesné skupiny (postupová a výčtová linie), východisko a jádro věty; zmnožení částí slovesné skupiny; slovosled spojovacích výrazů; příklonky
Tematická oblast #11
Tvoření slov
Konkrétní témata #11
uvedení do problematiky slovotvorby, základní termíny; slovotvorné způsoby; významové, mluvnické a formální změny při tvoření slov; produktivnost slovotvorných typů; slovotvorný systém češtiny (odvozování podstatných a přídavných jmen a sloves příponami a předponami, tvoření slov skládáním); slovotvorba v praxi - otázka náležitého vytvoření potřebného slova (pečivárna, amalgamač, úsekizace, hasič × požárník, stavař × stavbař × stavebník)
Obsahuje soupis použité literatury
Ne
Obsahuje věcný rejstřík
Ne