Detail knihy #58

Zpět
Autor #1
Daneš, František
Název
Malý průvodce po dnešní češtině
Nakladatel
Orbis
Rok vydání
1964
ISBN
bez ISBN
Původ
tisk; Literární noviny; Jazykový koutek
Počet stran
296
Průměrná délka kapitoly
2 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Knižní vydání souboru jazykových koutků otiskovaných v letech 1957–1963 v Literárních novinách. Autor v nich z vlastního popudu a častěji z podnětu čtenářů vykládá a řeší nejrozmanitější jazykové problémy, jak je na povrch vynáší denní praxe ve všech oblastech našeho společenského života. Kniha má osm částí; první se skládá z obecných úvah o jazyce a jazykové kultuře, druhá se věnuje jazyku publicistiky a odborných textů, třetí jazyku současné umělecké literatury. Čtvrtá část se zaměřuje na jednotlivá slova (např. na řady synonym či vybraná paronyma), jejich význam a užívání, okrajově také na etymologii. Pátá část se zabývá slovotvorbou – stavbou konkrétních slov, různými slovotvornými procesy (např. přechylováním), ale také slovotvornou variantností; zároveň se dotýká problematiky názvů podniků a institucí a otázky zacházení s cizími vlastními jmény. Šestá část se soustřeďuje na vybrané problémy formální morfologie, část sedmá pak na syntax, zvl. na slovosled, mluvnickou shodu a předložkové vazby. Jazykové koutky v osmé části se věnují různým tématům (např. spojce nebo, záporu, intonaci, výslovnosti a pravopisu).
Tematická oblast #1
Administrativní styl
Konkrétní témata #1
jazyk pokynů a směrnic
Tematická oblast #2
Fonologie
Konkrétní témata #2
intonace
Tematická oblast #3
Interpunkce
Konkrétní témata #3
psaní čárky před nebo; psaní čárky před či
Tematická oblast #4
Jazyk a styl jednotlivých autorů a děl
Konkrétní témata #4
odborné termíny v poezii (Miroslav Holub, František Hrubín, Jiří Šotola, Jana Dvořáčková); vnitřní řeč a nepřímá řeč (Alexandr Kliment - novela Marie); jazyk pohádek (Hrubínovy Pohádky tisíce a jedné noci); jazyk dopisů Boženy Němcové; Ivan Olbracht a český jazyk; Karel Čapek - Kritika slov; individuální styl (Marie Pujmanová, Emil František Burian, Jaroslav Hašek)
Tematická oblast #5
Jazyková a stylistická problematika překladu
Konkrétní témata #5
překlad křestních jmen (Jan Kryštof, Petr a Lucie, Evžen Oněgin; Tom Sawyer, Chaloupka strýčka Toma)
Tematická oblast #6
Jazyková stránka médií
Konkrétní témata #6
nadbytečné vyjadřování, pleonasmus ("absolutní většina rozhodnutí jednomyslně schválila"); nelogické výrazy (velká, malá jistota); vazby sloves ve sportovní žurnalistice (vést nad někým, *prohrát nad někým, odvést výkon); odborná a slangová slovní zásoba v žurnalistice; "byrokratizování" jazyka; jazyk literárních a hudebních recenzí; frázovitost; nedbalé užívání slov ("tvořit náladu emoce")
Tematická oblast #7
Jednotlivá nářečí
Konkrétní témata #7
středočeské nářečí (starej, vokno); moravismy (dědina, stolař, zavazet, lozit)
Tematická oblast #8
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými
Konkrétní témata #8
překlad anglického man - muž, člověk; cizí pojmenování potravin (semolinové těstoviny; antipasta; grapefruit; citrón; citrus)
Tematická oblast #9
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými
Konkrétní témata #9
překlad ruského genitivu (palác sportu, pochod míru - mírový pochod); překlad ruských predikativních adjektiv (Mama vesjolaja - Maminka je veselá, *veselá maminka); adjektivum talentovaný ve spojení s neživotnými substantivy po vzoru ruštiny (talentovaný román, talentovaná skladba); rusismy (atomčik; sputnik - souputník); slovenský výraz korčule
Tematická oblast #10
Obecné otázky jazykové kultury
Konkrétní témata #10
spisovná čeština; obecná čeština; vulgarismy; nadužívání přejatých slov; módní výrazy
Tematická oblast #11
Obecné otázky vývoje jazyka
Konkrétní témata #11
zánik nářečí; vývoj slovní zásoby; ústup slov vztahujících se k dobové politické a ekonomické situaci
Tematická oblast #12
Odborný styl
Konkrétní témata #12
jazyk definic (tehdy a jen tehdy); užívání zájmena každý ("pro každá dvě čísla a, b nastane právě jedna z možností")
Tematická oblast #13
Pravopis – slova přejatá
Konkrétní témata #13
diskuse/diskuze, presence/prezence; kviz/kvíz/quis; keds/kedsky/kecky
Tematická oblast #14
Pravopis – velká písmena
Konkrétní témata #14
psaní zájmena Tvůj v pokynech a směrnicích; páně - Páně
Tematická oblast #15
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #15
přenášení významů (křiklavá barva, sytý hlas, ztratit hlavu, do dna); synonyma a slova podobného významu (máj - květen; rolník - zemědělec; rybník - jezero; teze - osnova - sylabus - konspekt; syžet - námět - fabule - motiv; amatér - diletant - laik; statečnost - odvaha; pyšný - hrdý; současně - zároveň; respektive - eventuálně); význam a užívání jednotlivých slov (konkrétní, konkrétně; páně; kytička; výroba, vyrábět; zakotvit; vyvíjet, vyvinout; ochutit - osolit - okořenit - opepřit; kapacita; dopad; obloha; beletrie; básník; leitmotiv; huba; pokrokový; sesterský; bratrský; samoobsluha, samoobslužný); podobně znějící slova, paronyma (technika - technologie; akutní - aktuální; speciální - specifický; ustanovit - ustavit; sputnik - souputník; absence, absentovat - abstence, abstenovat - abstinence, abstinovat); význam a etymologie jednotlivých slov (práce; brusle); užívání předložek (zásluhou - vinou - díky; pomocí - prostřednictvím); spojky nebo - neboli, či - čili
Tematická oblast #16
Skloňování a časování jednotlivých slov
Konkrétní témata #16
skloňování vlastních jmen (Mars; Karlovy Vary; Martinů; Thackeray, Descartes, Richelieu; Pompe, Palme, Rilke, Tille; Verne, Wilde; Carl Maria von Weber; Aeneas; Dido; Goa, Samoa, Guinea); skloňování obecných domácích podstatných jmen (ukazatel; protějšek; orgán; dozor; bacil; mikrob; fazol, fazole); skloňování cizích slov (revue; interview); vokativ vlastních jmen; skloňování slovenských místních názvů (Banská Bystrica, Piešťany, Zvolen, Ružomberok); skloňování slovenských názvů knih a časopisů (Kultúrny život, Studňa, Za slobodu, Z dávných časov, Iba oči); skloňování osobních zájmen; přivlastňovací zájmena (můj, tvůj, svůj); úplnostní zájmeno sám a přídavné jméno samotný; zájmeno každý; 3. os. mn. č. sloves vzorů trpí a sází; imperativ sloves vzoru prosit; tvary budoucího času sloves odvozených od slovesa být (zbyde - zbude, ubyde - ubude, odbyde - odbude, nabyde - nabude, přibyde - přibude); tvar jsi ("když jsi se dal do práce") - "koncovka" -s (tys nepřišel, cos udělal, nikdys ho neviděl, jaks k tomu přišel, žes na to zapomněl, dobřes to řekl, stihlas to, to sis vymyslel, ty ses dívala); tvary slovesa být v podmiňovacím způsobu (byste, bychom, kdybyste, abyste, *kdyby jsme, *aby jste); infinitiv péci - péct - pect - píct; tvary budoucího času (bude růst - poroste); vidové dvojice (skládat - složit); příčestí trpné a deverbativní adjektiva (četa je nastoupena - nastoupený útvar)
Tematická oblast #17
Syntax
Konkrétní témata #17
předmět a příslovečné určení (házet míčem; uhodit kamenem; dát se do práce; pustit se do světa); vazby sloves (vést nad někým, *prohrát nad někým, odvést výkon; zahájit; minout (se); dobýt; diskutovat; zavolat; napadnout); vazby substantiv (*předpoklady, že - předpoklady k tomu, aby; prodejna něčím - prodejna něčeho, obchod něčím); kontaktový dativ, emocionální dativ; slovosledné principy; východisko a jádro výpovědi; postavení rozvitého shodného přívlastku ("sedla si na sluncem prohřátou zem"; "s lehce rozšířenou sukní měkkými záhyby" - "se sukní lehce rozšířenou měkkými záhyby"); pořadí neshodných přívlastků deverbativních substantiv ("návrat sovětského kosmonauta na Zemi"; "návštěva v Praze Vachtangovova divadla"); pořadí jména a příjmení (Emil Tlustý - Tlustý Emil); shoda přísudku s podmětem; syntaktické chování číslovek s dvoutvarovou flexí typu pět (a výrazů půl a čtvrt: půl roku, po půl roce, po celém půl roce, na celého půl roku - na celý půl rok); atrakce a porušení náležité shody (vzhledem k obsahu článku vyšlému...; došlo k relativnímu překročení norem zaviněného...; k obsahu Vašeho dopisu týkajícímu se...); instrumentál původce v pasivu; zeugma (uvnitř i mimo Organizaci spojených národů; nevšímají si a neřeší konkrétní pracovní nesnáze); předložkové a bezpředložkové vazby (jeřáb nosnosti 20 tun - jeřáb o nosnosti 20 tun - jeřáb s nosností 20 tun); konkurence předložky na a v (na okrese, na závodě - v okrese, v závodě); nominativ jmenovací; vztažné věty připojené přivlastňovacím vztažným zájmenem (silnice, jejichž šířka vozovky dovoluje...); nepravé syntaktická dvojice a syntaktická víceznačnost (zabraňte úrazu pádem; v některých podnicích byla vytčená linie vládou porušována; u nás přestaly děti ohrožovat epidemické nemoci); postavení vztažného zájmena (vyrazil mu klacek z ruky, kterým stále mával); nepravé vedlejší věty příčinné (venku se asi oteplilo, protože sníh taje), účelové (stadion ztichl, aby vzápětí propukl v nadšení), časové (domácí zaslouženě zvítězili, když ještě v poločase prohrávali); koordinace mluvnicky různých členů (s vynalézavostí a vycházeje ze své zásady...); vyjadřování záporu