Detail knihy #60

Zpět
Autor #1
Kucharský, Pavel
Název
Víš si rady s češtinou?
Nakladatel
Práce
Rok vydání
1977
ISBN
bez ISBN
Původ
původní
Počet stran
184
Průměrná délka kapitoly
2 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Autor, středoškolský učitel češtiny, se v knize podle vlastních slov zabývá taji a záludnostmi spisovné i nespisovné češtiny. Kniha je rozdělena do deseti tematických bloků: obecné úvahy o jazyce a spisovnosti; původ, význam a užívání konkrétních slov; mluvenost, psanost a pravopis; myšlení a porozumění, vlastnosti češtiny; kultura češtiny a jazyk jednotlivých stylů a žánrů; čeština ve společnosti a v rodině; užívání češtiny v souvislosti s běžným životem (stravováním atp.) a zájmovými oblastmi; jazykové útvary a stylové vrstvy; cizí výrazy, "parazitické" prvky v jazyce a kultura projevu; komunikace zvířat, čeština ve světě.
Tematická oblast #1
Administrativní styl
Konkrétní témata #1
zápisy z porad a schůzí; blahopřání
Tematická oblast #2
Antroponomastika
Konkrétní témata #2
proč máme křestní jména i příjmení; původ příjmení (obecně)
Tematická oblast #3
Chrématonyma
Konkrétní témata #3
názvy hospod
Tematická oblast #4
Dějiny lingvistické práce na českém území
Konkrétní témata #4
vydání Pravidel českého pravopisu
Tematická oblast #5
Filozofie jazyka
Konkrétní témata #5
rozdíl mezi (lidským) jazykem a komunikací zvířat
Tematická oblast #6
Interpunkce
Konkrétní témata #6
řadové číslovky, data a letopočty
Tematická oblast #7
Jazyk a styl jednotlivých autorů a děl
Konkrétní témata #7
styl Vladislava Vančury
Tematická oblast #8
Jazyková komika
Konkrétní témata #8
slovní hříčky, aktualizace, přirovnání
Tematická oblast #9
Jazyková stránka médií
Konkrétní témata #9
klišé v publicistickém stylu
Tematická oblast #10
Jednotlivé rozdíly mezi nářečími
Konkrétní témata #10
rozdílná označení potravin a pokrmů (bandory, zemáky, zemčata, erteple, brambory; bramborák, bandorník, ježek, cmunda, báč, toč, bacán, prskanec, hanuška, strohanec, frncábník, fofrovanec; kramfleky, drny, sejkorky); knoflík × gombík; půjdu × pudu
Tematická oblast #11
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými
Konkrétní témata #11
lexikální přejímky
Tematická oblast #12
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #12
životnost a neživotnost; kolísání v životnosti (našel hříbek, našel hříbka); rodová homonymie (nosič, vodič, drak, běžci běželi × běžce v kartotéce chyběly); stupňování adjektiv na -ký a -dký (tenčí, vlhčí, měkčí, trpčí × sladší, řidší)
Tematická oblast #13
Obecné otázky české stylistiky
Konkrétní témata #13
vymezení stylu; "pěstování" pěkného slohu; rozdíly ve vyjadřování mužů a žen; zástupná ukazovací zájmena - proformy ("Mladý technik se uchází o místo. Tento zná několik jazyků."); nadbytečné vyjadřování, pleonasmus (stoupal nahoru po schodech)
Tematická oblast #14
Obecné otázky jazykové kultury
Konkrétní témata #14
užívání vulgarismů; kultivovanost jazyka; čeština ve škole; vliv spisovatelů na jazykovou kulturu; úpadek češtiny; spisovný jazyk; hovorová čeština; demokratizace jazyka; vulgarismy
Tematická oblast #15
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #15
vymezení slova; archaismy a historismy; eufemismy
Tematická oblast #16
Obecné otázky uměleckého stylu a jeho žánrů
Konkrétní témata #16
literární dialog; rým
Tematická oblast #17
Obecné otázky zvukové stránky češtiny
Konkrétní témata #17
rytmus; vokalizace předložek
Tematická oblast #18
Odborný styl
Konkrétní témata #18
charakteristika odborného stylu; jazyk technických časopisů
Tematická oblast #19
Pravopis – slova domácí
Konkrétní témata #19
vyjmenovaná slova; předložky s a z; předpony s- a z-
Tematická oblast #20
Pravopis – slova přejatá
Konkrétní témata #20
psaní samohlásek v zakončení přejatých slov (citron - citrón, balkon - balkón, pavilon - pavilón, vagon - vagón, milion - milión)
Tematická oblast #21
Pravopis – velká písmena
Konkrétní témata #21
názvy institucí (ministerstva, vyslanectví, soudy, ředitelství, správy, výbory, školy); názvy ulic, náměstí, nábřeží, mostů
Tematická oblast #22
Prostěsdělovací styl
Konkrétní témata #22
pozdravy (pámbu zdravíčko; dobré jitro, dobrý den; má úcta / maucta; no servus; zdařbůh; skol; ahoj; lovu zdar; poklona; nazdar; tě vidím; ti kynu; tě víno, bambíno; tě štěpím, atome; tě péro, inkouste; čau, čau-čau, čao; čest práci); loučení (sbohem; naschle, na shledanou; dekuj se; pakuj se; tak maž (volevole); bajbaj); řeč rodičů zaměřená na dítě; charakteristika některých žánrů (jazyk nástěnek, jazyk posudků)
Tematická oblast #23
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #23
kamarád, přítel; zlato; gymnastika, atlet, spartakiáda; peníz, peníze, koruna, krejcar, plat, dluh, švorc, prachy; hospoda, bistro, restaurace, restaurant; učeň, učedník; chmel; bál; původ názvů měsíců a jmen ročních období; původ slov oběd, hody, hodokvasy, posvícení, zabíjačka, polévka, omáčka; význam a původ přejímek v oblasti politiky (demokracie, revoluce, politika, ministr, ministerstvo, autonomie, komunismus, konference, pacifikace, kongres, agrese)
Tematická oblast #24
Rétorika, umění mluvit a jednat s lidmi
Konkrétní témata #24
kultura mluveného projevu a přednesu; přednáška; oslovení posluchačů; posturika; vhodná výstavba řečnické věty; vycpávková slova
Tematická oblast #25
Skloňování a časování jednotlivých slov
Konkrétní témata #25
skloňování podstatných jmen (den; Vánoce, Velikonoce; koně, rodiče); skloňování osobních jmen - několikaslovných výrazů (soudruh Václav Novák) - konkurence krátkých a dlouhých tvarů v dativu (lokálu) singuláru; vokativ a nominativ v oslovení; vkladné -e- v gen. pl. u vzoru žena (desk - desek, ložisk - ložisek, středisk - středisek); dubletní tvary (tvaroslovné dublety) v lokálu (v originále/originálu, v ložiscích/ložiskách, na kolečcích/kolečkách, plechárna hlásí nedostatky v plechách/pleších); staré tvary genitivu (z Vinohrad, z Karlových Var - z Karlových Varů); duálové tvary (dva, oba, ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena, prsa); jmenné tvary adjektiv; kratší a delší tvary osobních zájmen (tebe se to netýká, mně to dej); skloňování zájmena on; tvary vztažného zájmena jenž; přivlastňovací zájmena (můj, tvůj, svůj); úplnostní zájmeno sám; tvary pomocného slovesa být; slovesné tvaroslovné dublety a triplety (můžu, mohu; maži, mažu, mazám)