Detail knihy #60

Zpět
Autor #1
Kucharský, Pavel
Název
Víš si rady s češtinou?
Nakladatel
Práce
Rok vydání
1977
ISBN
bez ISBN
Původ
původní
Počet stran
184
Průměrná délka kapitoly
2 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Autor, středoškolský učitel češtiny, se v knize podle vlastních slov zabývá taji a záludnostmi spisovné i nespisovné češtiny. Kniha je rozdělena do deseti tematických bloků: obecné úvahy o jazyce a spisovnosti; původ, význam a užívání konkrétních slov; mluvenost, psanost a pravopis; myšlení a porozumění, vlastnosti češtiny; kultura češtiny a jazyk jednotlivých stylů a žánrů; čeština ve společnosti a v rodině; užívání češtiny v souvislosti s běžným životem (stravováním atp.) a zájmovými oblastmi; jazykové útvary a stylové vrstvy; cizí výrazy, "parazitické" prvky v jazyce a kultura projevu; komunikace zvířat, čeština ve světě.
Tematická oblast #1
Administrativní styl
Konkrétní témata #1
zápisy z porad a schůzí; blahopřání
Tematická oblast #2
Antroponomastika
Konkrétní témata #2
proč máme křestní jména i příjmení; původ příjmení (obecně)
Tematická oblast #3
Chrématonyma
Konkrétní témata #3
názvy hospod
Tematická oblast #4
Dějiny lingvistické práce na českém území
Konkrétní témata #4
vydání Pravidel českého pravopisu
Tematická oblast #5
Filozofie jazyka
Konkrétní témata #5
rozdíl mezi (lidským) jazykem a komunikací zvířat
Tematická oblast #6
Interpunkce
Konkrétní témata #6
řadové číslovky, data a letopočty
Tematická oblast #7
Jazyk a styl jednotlivých autorů a děl
Konkrétní témata #7
styl Vladislava Vančury
Tematická oblast #8
Jazyková komika
Konkrétní témata #8
slovní hříčky, aktualizace, přirovnání
Tematická oblast #9
Jazyková stránka médií
Konkrétní témata #9
klišé v publicistickém stylu
Tematická oblast #10
Jednotlivé rozdíly mezi nářečími
Konkrétní témata #10
rozdílná označení potravin a pokrmů (bandory, zemáky, zemčata, erteple, brambory; bramborák, bandorník, ježek, cmunda, báč, toč, bacán, prskanec, hanuška, strohanec, frncábník, fofrovanec; kramfleky, drny, sejkorky); knoflík × gombík; půjdu × pudu
Tematická oblast #11
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými
Konkrétní témata #11
lexikální přejímky
Tematická oblast #12
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #12
životnost a neživotnost; kolísání v životnosti (našel hříbek, našel hříbka); rodová homonymie (nosič, vodič, drak, běžci běželi × běžce v kartotéce chyběly); stupňování adjektiv na -ký a -dký (tenčí, vlhčí, měkčí, trpčí × sladší, řidší)
Tematická oblast #13
Obecné otázky české stylistiky
Konkrétní témata #13
vymezení stylu; "pěstování" pěkného slohu; rozdíly ve vyjadřování mužů a žen; zástupná ukazovací zájmena - proformy ("Mladý technik se uchází o místo. Tento zná několik jazyků."); nadbytečné vyjadřování, pleonasmus (stoupal nahoru po schodech)
Tematická oblast #14
Obecné otázky jazykové kultury
Konkrétní témata #14
užívání vulgarismů; kultivovanost jazyka; čeština ve škole; vliv spisovatelů na jazykovou kulturu; úpadek češtiny; spisovný jazyk; hovorová čeština; demokratizace jazyka; vulgarismy
Tematická oblast #15
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #15
vymezení slova; archaismy a historismy; eufemismy
Tematická oblast #16
Obecné otázky uměleckého stylu a jeho žánrů
Konkrétní témata #16
literární dialog; rým
Tematická oblast #17
Obecné otázky zvukové stránky češtiny
Konkrétní témata #17
rytmus; vokalizace předložek
Tematická oblast #18
Odborný styl
Konkrétní témata #18
charakteristika odborného stylu; jazyk technických časopisů
Tematická oblast #19
Pravopis – slova domácí
Konkrétní témata #19
vyjmenovaná slova; předložky s a z; předpony s- a z-
Tematická oblast #20
Pravopis – slova přejatá
Konkrétní témata #20
psaní samohlásek v zakončení přejatých slov (citron - citrón, balkon - balkón, pavilon - pavilón, vagon - vagón, milion - milión)
Tematická oblast #21
Pravopis – velká písmena
Konkrétní témata #21
názvy institucí (ministerstva, vyslanectví, soudy, ředitelství, správy, výbory, školy); názvy ulic, náměstí, nábřeží, mostů
Tematická oblast #22
Prostěsdělovací styl
Konkrétní témata #22
pozdravy (pámbu zdravíčko; dobré jitro, dobrý den; má úcta / maucta; no servus; zdařbůh; skol; ahoj; lovu zdar; poklona; nazdar; tě vidím; ti kynu; tě víno, bambíno; tě štěpím, atome; tě péro, inkouste; čau, čau-čau, čao; čest práci); loučení (sbohem; naschle, na shledanou; dekuj se; pakuj se; tak maž (volevole); bajbaj); řeč rodičů zaměřená na dítě; charakteristika některých žánrů (jazyk nástěnek, jazyk posudků)
Tematická oblast #23
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #23
kamarád, přítel; zlato; gymnastika, atlet, spartakiáda; peníz, peníze, koruna, krejcar, plat, dluh, švorc, prachy; hospoda, bistro, restaurace, restaurant; učeň, učedník; chmel; bál; původ názvů měsíců a jmen ročních období; původ slov oběd, hody, hodokvasy, posvícení, zabíjačka, polévka, omáčka; význam a původ přejímek v oblasti politiky (demokracie, revoluce, politika, ministr, ministerstvo, autonomie, komunismus, konference, pacifikace, kongres, agrese)
Tematická oblast #24
Rétorika, umění mluvit a jednat s lidmi
Konkrétní témata #24
kultura mluveného projevu a přednesu; přednáška; oslovení posluchačů; posturika; vhodná výstavba řečnické věty; vycpávková slova
Tematická oblast #25
Skloňování a časování jednotlivých slov
Konkrétní témata #25
skloňování podstatných jmen (den; Vánoce, Velikonoce; koně, rodiče); skloňování osobních jmen - několikaslovných výrazů (soudruh Václav Novák) - konkurence krátkých a dlouhých tvarů v dativu (lokálu) singuláru; vokativ a nominativ v oslovení; vkladné -e- v gen. pl. u vzoru žena (desk - desek, ložisk - ložisek, středisk - středisek); dubletní tvary (tvaroslovné dublety) v lokálu (v originále/originálu, v ložiscích/ložiskách, na kolečcích/kolečkách, plechárna hlásí nedostatky v plechách/pleších); staré tvary genitivu (z Vinohrad, z Karlových Var - z Karlových Varů); duálové tvary (dva, oba, ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena, prsa); jmenné tvary adjektiv; kratší a delší tvary osobních zájmen (tebe se to netýká, mně to dej); skloňování zájmena on; tvary vztažného zájmena jenž; přivlastňovací zájmena (můj, tvůj, svůj); úplnostní zájmeno sám; tvary pomocného slovesa být; slovesné tvaroslovné dublety a triplety (můžu, mohu; maži, mažu, mazám)
Tematická oblast #26
Slangy
Konkrétní témata #26
názvy řemeslnických (truhlářských) nástrojů (macek, hladík, klopkář, dvoják, uběrák, římsovník, zlodějka, struhák, rejsek, pokosnice, kolovrátek, utahovák); slang filatelistů; tělocvičné názvosloví; jazyk chmelových brigádníků (nalejvat hodně čtvrtek, nadrbat hodně věrtelů, babky, kořání, žabka, pazouchy, vejskat, zanést, béry, vosejpka, štoky, drátěnka, krajňáky, kroucák, houseňák, kukačka, kačena); studentský slang; myslivecký slang; vojenský slang
Tematická oblast #27
Spisovná výslovnost, kultura mluveného projevu
Konkrétní témata #27
nedostatky mluveného projevu (ráčkování, šišlání, huhňání, zajíkavost, patlavost); vady výslovnosti způsobené nedbalostí: ječení - přepínání hlasivek, polykání slabik (souzi a soužky, čéče), širokost souhlásek (viďal místo viděl), úzká výslovnost (podýj místo podej), rychlá a nepečlivá výslovnost skupin souhlásek (k babice, muskej, žencká); rozdíl dlouhých a krátkých samohlásek (přídu, móře, pívo; domu, dólu, povidá); výslovnost cizích slov (demogracie místo demokracie, diskuze místo diskuse, motocygl místo motocykl, schéma, išias místo ischias)
Tematická oblast #28
Syntax
Konkrétní témata #28
shoda přísudku s podmětem; životná shoda u neživotných koncovek (lidičky se sběhli, rodiče ještě neumřeli, koně běželi × dřevěné koně se točily); shoda po číslovkách (tisíce/stovky lidí se tísnily/tísnilo); zvratná zájmena - koreference, vynechávání (bojím se přiblížit [se]); stavba souvětí (obecně); nepravé vedlejší věty vztažné; nepravé vedlejší věty účelové; volný slovosled; nepravé skladební dvojice; postavení příklonek; konkurence předložkových vazeb (kružnice s poloměrem - o poloměru, jeřáb s nosností - o nosnosti); predikativní nominativ a instrumentál (typ je pravda, že × *je pravdou, že); konkurence předložkových a bezpředložkových vazeb (šel skrz les - šel lesem); vazby předložek (kromě, mimo); užívání individuálně přivlastňovacích adjektiv a genitivní konstrukce (Gottwaldovy spisy - spisy Klementa Gottwalda)
Tematická oblast #29
Terminologie jednotlivých oborů
Konkrétní témata #29
chemické názvosloví; přírodovědné názvosloví; názvy různých druhů škeblí
Tematická oblast #30
Toponomastika
Konkrétní témata #30
původ jmen měst (Praha, Brno) a větších území (Morava); místní jména na -ov a -in/-ín (Benešov, Hronov, Jičín, Hodonín); místní jména na -ice, -ovice; místní jména typu Boleslav; původ názvů měst obecně
Tematická oblast #31
Tvoření slov
Konkrétní témata #31
přídavná jména zakončená na -icí, -ící (honicí pes × pes honící slepici, kreslicí prkno × inženýr kreslící plán, měřicí přístroj × geometr měřící vzdálenost); adjektiva na -telný (proveditelný, nezničitelný; roztažný kov × roztažitelný kov); zpodstatnělá přídavná jména - substantivizace adjektiv - transpozice (hajný, pokojská, školné); složená adjektiva (prachotěsný, vlhkovzdorný); spřahování (šestadvacet); tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (pětiletý - 5letý, čtyřlampovka - *4lampovka, do třiceti let - *30ti let); prefixace, tvoření sloves předponami (zpytlovat cement, zauhlovat stroj); názvy nástrojů a přístrojů (přípony -dlo, -ítko, -átko); činitelská jména (přípony -tel, -ič, -ač, -ec); označení míst (přípony -na, -árna, -ovna); slovesné předpony (vy-, u-, za-, pře-, při-, od-, nad-, po-, popo-, roz-); názvy profesí a povolání; názvy řemeslnických nástrojů; chemické názvosloví - přípony -ný, -natý, -itý, -ičitý, -ičný, -ečný, -ový, -istý, -ičelý; zdrobněliny; pojmenování květin; přechylování příjmení; hypokoristika; rozdíly mezi slovotvorným a lexikálním významem (zelenina); komponent tele- (televize, telegram, telekomunikace); verbonominální vazby - multiverbizace (provedli jsme natření strojů)
Tematická oblast #32
Vztah jednotlivců k jazyku
Konkrétní témata #32
studium cizích jazyků; purismus
Tematická oblast #33
Vztah psané a mluvené podoby jazyka
Konkrétní témata #33
mluvené a psané projevy, připravenost
Obsahuje soupis použité literatury
Ne
Obsahuje věcný rejstřík
Ne