Detail knihy #61

Zpět
Autor #1
Jílek, František
Název
Vtipná čeština
Nakladatel
Mladá fronta
Rok vydání
1967
ISBN
bez ISBN
Původ
původní
Počet stran
316
Průměrná délka kapitoly
5,4 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Kniha je představena jako 3. vydání autorovy publikace Čeština je jazyk vtipný. Změnil se ovšem nejen název, ale z velké části i náplň a uspořádání jednotlivých kapitol. Toto vydání je na rozdíl od předcházejících ilustrováno Bohumilem Štěpánem.
Tematická oblast #1
Antroponomastika
Konkrétní témata #1
vývoj osobních jmen
Tematická oblast #2
Chrématonyma
Konkrétní témata #2
názvy uměleckých výtvorů, knih a hudebních skladeb (tituly básnických sbírek, názvy oper)
Tematická oblast #3
Etymologie
Konkrétní témata #3
čím se zabývá etymologie; "etymologie žertovná"
Tematická oblast #4
Fonetika
Konkrétní témata #4
hra se zvukem slov; hromadění stejných hlásek (Kdybysi byla, Sibylo, chybila, nebyla by si byla Sibyla. apod.); zvukomalba; expresivnost hlásek v poezii; členění slov (s okolím × sokolím, k lidem × klidem, o stud × ostud, po Krokovi × pokrokový apod.); hláska "ř"
Tematická oblast #5
Jazyková komika
Konkrétní témata #5
Nedělej do vody, ryby to nežerou!; Zavři hubu, letos lítají kravince po světě.; Dortmund = Dort-Mund ("tam huba"); Oxford = Ochs-fort ("vůl pryč"); potektorát - protentokrát; Vy volové, věříte ve vítězství Vůdcovo? - okupanti; Němci zvorali jedním volem celou Evropu.; V krajinách monzunových mají lidé po celý rok větry.; Má žena je anděl. - Moje je ještě živa.; názvy pádů: kdo co - korytativ, kdo s koho - likvidativ, kdo s kým - sexuál; Mladé ženy pletou mužům hlavy, staré jim pletou punčochy.; Maluje-li malíř akt, buď jej svede, nebo zkazí.; Žena mi leží, dcera sedí, já visím.; sklony ke srážkám: Koncem týdne se sice vyčasovalo, ale v předpovědích meteorologického ústavu se skloňovalo stále.; Být ženat je trpný rod k slovesu milovat.; Vtipná kaše by neměla být nastavovaná.; Nejlepším alpinistou je veš: zleze každý hřeben.; humorně zkomolená fakta ze školních lavic (např.: Karolina Světlá umřela na sklonku svého života., Otec Julia Zeyera zemřel, když mu bylo deset let., Spojnice dvou pólů je polednice., Mezi kury lesní patří bažant a bažantnice., Husa si na zimu ukládá pod peří umělý tuk., Obyvatelé starého Egypta se nazývali mumie a bydlili v pyramidách.); Muž za řečí dělá tečku, žena dvojtečku.; rozdíl v interpunkci: Učitel praví, inspektor je osel. × Učitel, praví inspektor, je osel., Zde se pracuje, zbytečně nerušit. × Zde se pracuje zbytečně, nerušit.; Mám v hlavě lupy: přemýšlím o optice.; Náš dědeček je rytíř, on má brnění v nohou.; Kávu pijí hořkou, k tomu jim cukruje hrdlička.; záměna významu slov mezi češtinou a slovenštinou (Kde boli? - Kde mě bolí? Ani se neptejte, všude bolí.; Oni kura? - Nie, ja kohút.); dělení slov na části tak, aby každá měla svůj smysl a mohl se k ní hledat protiklad: vše-tečka - nic čárka, petr-žel - Pavel radost, tet-řev - strýců šepot, poli-tika - louce vyká, apod.); hledání smyslu v částech slov: pra-skot - jeskynní kráva, pop-leta - duchovní astronautem, apod.; předpona pa- (= obměněné, nepravé) pa-řízek - zeleninový karbanátek; příklady palindromů; jazykový vtip uplatňovaný na zkratkách: ČSD = člověče, seď doma; MUDr. = musíš umřít, dělej rychle, apod.; nejdelší české slovo = nejnedoobhospodařovávatelnějšími; slovní liliputi (protiklad ke gigantům); přeřeknutí; parodie; odpoutání slov od jejich věcné účelnosti a spojení toho, co k sobě nepatří (Objednáno, prosím? - Především nejsem žádná Nána, a pak, oběd nechci, dejte mi sodovku!)
Tematická oblast #6
Jazyková stránka knižních publikací
Konkrétní témata #6
Josef Čapek: Velká pohádka doktorská v knize Devatero pohádek - Dr. Voštěp, Dr. Ak, Dr. Ahorád, Dr. Avec, Dr. Omedár; Josef Hiršal - překlad Šibeničních písní od Christiana Morgensterna; zvukomalba v lidové poezii; Josef Čapek: Dobře to dopadlo aneb Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové - hra se zvukem českých hlásek
Tematická oblast #7
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (1500–1800)
Konkrétní témata #7
Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce
Tematická oblast #8
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (do roku 1500)
Konkrétní témata #8
Mistr Jan Hus: Viklef, viklání, Spasitel, tele
Tematická oblast #9
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (po roce 1800)
Konkrétní témata #9
jazykový humor v dílech autorů: Ladislav Čelakovský: epigramy; Josef Krasoslav Chmelenský; Karel Havlíček Borovský: epigramy; Božena Němcová: Babička; Jan Neruda; Josef Holeček; Karel Čapek; Josef Čapek; Eduard Bass; Ludvík Kuba; J. Š. Kubín; Josef Mach; Karel Alois Vinařický; Jaroslav Horný; Jiří Taufer; o českém humoru: J. S. Machar, Nerudovo Hřbitovní kvítí; Karel Mašek - parodie na Adolfa Heyduka a Julia Zeyera; Jiří Haussmann - parodie na Otokara Březinu; Václav Lacina - parodie na poetismus; Ferdinand Pujman - osobitý sloh, souřadné spojování vět, nezvyklá slova; Milan Schulz: Cestou mistrů (dodatek ke knížce Ptáče a vědma, přenos typických slohových znaků Nerudy, Wolkera a Nezvala); Voskovec a Werich - Sever proti Jihu (... A lano-li nenapne-li se? - A proč by se nenapnelilo? ... napnelismus, cuknulatura, kravinium); Lawrence Sterne: Tristram Shandy; verš Svatopluka Čecha
Tematická oblast #10
Jednotlivé rozdíly mezi nářečími
Konkrétní témata #10
rozdíly v řeči mezi jednotlivými kraji
Tematická oblast #11
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými
Konkrétní témata #11
humorná spojení slov v příbuzných, přesto jiných jazycích (slovenština, polština, bulharština)
Tematická oblast #12
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #12
pády u jmen; slovesa: čas, rod, způsob, přechodníky
Tematická oblast #13
Nejazyková komunikace
Konkrétní témata #13
fyziologické poslání úsměvu
Tematická oblast #14
Obecné otázky české stylistiky
Konkrétní témata #14
hyperbola; synestézie
Tematická oblast #15
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #15
slovo; pojem; pojmenování; význam slov; přesun pojmenování: metafora, metonymie; polysémie; homonyma; synonyma; antonyma; interjekce; synestézie; katachréze; změna významu slov; přiřazení nové pojmové náplně ke slovům
Tematická oblast #16
Obecné otázky mluvnické stavby češtiny
Konkrétní témata #16
tři základní druhy slov (podstatná jména, přídavná jména, slovesa); sousloví; věta; podstatná jména; přídavná jména; zájmena; slovesa; sylogismus
Tematická oblast #17
Obecné otázky onomastiky
Konkrétní témata #17
vlastní jména
Tematická oblast #18
Obecné otázky zvukové stránky češtiny
Konkrétní témata #18
symbolika hlásek; samohlásky; souhlásky
Tematická oblast #19
Osvojování jazyka dětmi
Konkrétní témata #19
vývoj dětské řeči (objevy, analogie, otázky, škola); mateřská řeč; jazyková hravost dětí
Tematická oblast #20
Překlepy
Konkrétní témata #20