Detail knihy #62

Zpět
Autor #1
Chloupek, Jan
Název
Knížka o češtině
Nakladatel
Odeon
Rok vydání
1974
ISBN
bez ISBN
Původ
neuveden, obsah částečně vychází z Pověr o češtině (1968), tam původ: tisk
Počet stran
324
Průměrná délka kapitoly
4,5 s.
Řazení kapitol
Náhodné
Anotace
V osmi kapitolách (Texty, Češtiny, Znaky a informace, Rysy a uzly, Promluvy, Styly, Zdroje a věty, Jazykovědci) je na probíraná témata nahlíženo (1) z teoretického hlediska – a to více, než je obvyklé v jiných popularizačních příručkách, kniha se často podobá jakémusi „úvodu“ do různých lingvistických oblastí –, ale (2) uváděny jsou i praktické příklady a různé „zajímavosti“. Kromě rejstříku a seznamu pramenů kniha obsahuje slovníček základních pojmů, různé termíny jsou vysvětlovány i průběžně ve výkladovém textu. Některé kapitoly jsou vnitřně podrobně členěny, jiné obsahují souvislý text třeba i v délce osmnácti stran.
Tematická oblast #1
Antroponomastika
Konkrétní témata #1
původ jmen osobních (Hanák, Slovák, Slováček, Bínka, Bínek, Benke, Jan, Janda, Jenda, Čenda, Jurda, Kabrda, Danda, Ruda, Ferda, Klíma, Kubica, Gubica, Gubitz, Chlup, Noha, Huba, Kovář, Rybář, Trousil, Brousil, Velebil, Jelínek, Ryba, Kahan, Vlk); vznik přezdívek (podle místa bydliště, zaměstnání, tělesného vzhledu, z příjmení nebo jmen, příbuzenských poměrů a událostí, majetku, rčení či úsloví, zvířat)
Tematická oblast #2
Argot
Konkrétní témata #2
značky žebráků kreslené na domy, značky jako forma argotu
Tematická oblast #3
Čeština jako národní jazyk
Konkrétní témata #3
útvary českého národního jazyka; spisovná čeština a její funkce a hovorová čeština; interdialektická čeština; obecná čeština; otázka běžně mluveného jazyka
Tematická oblast #4
Dějiny lingvistické práce na českém území
Konkrétní témata #4
odborný zájem o český jazyk (historický vývoj), vztah k empirickým přístupům (generativní gramatika)
Tematická oblast #5
Filozofie jazyka
Konkrétní témata #5
myšlení o jevu jako prostředník vyjadřování; obsah sdělení a vnitřní stránka jazyková; informační jádro výpovědi (možnost pochopit i částečně srozumitelnou informaci); aspekty jazyka (společenské a politické hledisko, hledisko sociologické, strukturní, promluvové, vývojové, psycholingvistické, gnozeologické)
Tematická oblast #6
Fonetika
Konkrétní témata #6
slabika; skupiny hlásek (samohláska + samohláska, samohláska + souhláska); přízvuk, intonace
Tematická oblast #7
Fonologie
Konkrétní témata #7
souhláskové protiklady; systém českých samohlásek; systém českých souhlásek
Tematická oblast #8
Interdialekty
Konkrétní témata #8
vztah dialektu a interdialektu; distance mezi spisovným jazykem a obecnou češtinou
Tematická oblast #9
Jazyk a styl jednotlivých autorů a děl
Konkrétní témata #9
jazyk Miroslava Horníčka; porušování psanosti v beletrii (Karel Čapek); jazyk v textech Rudolfa Těsnohlídka; užívání dialektů v literatuře; pronikání obecné češtiny do literatury; pronikání nespisovných prvků v literatuře z hlediska různých jazykových plánů; hodnocení jazyka Karla Čapka
Tematická oblast #10
Jazyková a stylistická problematika překladu
Konkrétní témata #10
jazyk českého překladu knihy Pan Kaplan má třídu rád
Tematická oblast #11
Jazyková stránka médií
Konkrétní témata #11
jazyk předpovědí počasí; jazyk čtených veřejných projevů a témata rozhovorů v médiích; dvojznačnost věty „Aut nebyl, jak se domnívá Linhart.“; styl médií podle rubrik; jazyk inzerátů; role tazatele a dotazovaného v interview
Tematická oblast #12
Jednotlivá nářečí
Konkrétní témata #12
nářeční čeština, příklady českých nářečí, příklady rozdílů; svéráznost nářeční struktury v hláskosloví; vztah nářečí a spisovného jazyka; nářečí – jazyk „lidových vypravěčů“; znalost nářečí
Tematická oblast #13
Jednotlivá období vývoje češtiny, osobnosti, díla (1500–1800)
Konkrétní témata #13
čeština v dějinném vývoji (včetně doby před uvedeným obdobím)
Tematická oblast #14
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými
Konkrétní témata #14
čeština ve vztahu se slovanskými i neslovanskými jazyky
Tematická oblast #15
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #15
pády a jejich funkce; mluvnický rod jmen a vzory; mluvnické číslo jmen; slovesná osoba, slovesný způsob; vid a slovesný rod; tři mluvnické časy v češtině – platnost predikačního děje v objektivní situaci; morfologický rozbor – porovnání české a německé věty téhož významu; flektivní morfémy jazyka; životnost; kmeny sloves, vzory prézentních tříd
Tematická oblast #16
Nejazyková komunikace
Konkrétní témata #16
vyjádření jazykové × nejazykové; paralela znakového systému jazyka a světelné signalizace (semaforů); řeč lidí × zvířat; jazyk jako konvence; teorie informace;
Tematická oblast #17
Obecné otázky české stylistiky
Konkrétní témata #17
definice jazykového stylu a stylistiky; subjektivní a objektivní slohotvorní činitelé; charakteristika funkčních stylů (umělecký, odborný, popularizační, publicistický); specifičnost uměleckého stylu vzhledem k jiným stylům; způsoby rozlišování projevů dle formy (Jedlička); funkční styly a funkce promluvy; zakotvenost × nezakotvenost promluvy ve skutečnosti kolem původce projevu a adresáta; kontextová vázanost jednotlivých promluv mezi sebou; faktor přítomnosti × nepřítomnosti adresáta; citovost × necitovost promluv; řeč pro řeč samu, bez sdělování myšlenek; spisovný jazyk v psaném projevu, literárnost jazyka; jazyk lidové slovesnosti; poetizace textu; diferenciace stylové a diferenciace mezi jazykovými útvary
Tematická oblast #18
Obecné otázky jazykové kultury
Konkrétní témata #18
stručná a věcně nepřesná vyjádření (Vstupujeme do týdne, kdy se pracující lid před 25 lety rozhodl pro socialismus, 60. výročí založení ČSR × ČSSR); automatizace vyjadřování, nevhodnost zvolených slov v závislosti na kontextu (perníková chaloupka × samostatná obytná jednotka kompletně konstruovaná z trvanlivého pečiva)
Tematická oblast #19
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #19
hodnocení spojení dříve narozený; hodnocení frází, jejich místo v hovorovém stylu; přirovnání, přenášení významu; užívání cizích slov jako citátových (sbornaja, sovět, chozraščot, impeachment, Kongres, Velký lidový chural, Sejm, playboy, playback, live, come back, führer, duce, caudillo, obergruppenführer, endlösung); obecnost a jedinečnost jmen; vlastní jména, vlastní názvy; posuny významů v závislosti na jazyce, době, prostředí (černoch, barevní, vyznamenat se, laik atd.); módní slova a spojení (názvy podniků zakončené na -ex, vytvořit prostor pro, zpochybňovat, zdůvodňovat, s tím, v podmínkách našeho města, hokejový maraton, otevřely se brány veletrhu)
Tematická oblast #20
Původ a význam jednotlivých slov
Konkrétní témata #20
vlak; šíře významu sloves jít a jet; špička a další slova pro kocovinu: harafica, opice; kus; antoušek; mameluk; vědět a vidět; píšťala; pluh; chléb; jeseň; slečna; učit; jitrocel; strom; stůl; pletáž