Detail knihy #63

Zpět
Autor #1
Bečka, J. V.
Název
Jak psát dobře a správně
Nakladatel
Novinář; Knihovnička novináře
Rok vydání
1974
ISBN
bez ISBN
Původ
původní
Počet stran
184
Průměrná délka kapitoly
2,5 s.
Řazení kapitol
Tematické
Anotace
Kniha je určena především novinářům a publicistům. Obsahuje upozornění na jevy, ve kterých se v novinářské praxi častěji chybuje anebo které vzbuzují pochybnosti, nejistotu při psaní či svádějí k mylným výkladům. Publikace má dvě části, první pojednává o pravopise, druhá pak obsahuje kapitoly o jazyce.
Tematická oblast #1
Fonologie
Konkrétní témata #1
příklonky a předklonky
Tematická oblast #2
Interpunkce
Konkrétní témata #2
rozdělovací znaménka: tečka; čárka (na švu vět; oddělení volně připojeného větného členu - přechodník, infinitiv, doplněk, přívlastek, přístavek, výrazy vytýkací, vysvětlující, shrnující, vysunutý větný člen, vsuvka, vokativ a citoslovečné výrazy; části několikanásobného větného členu); středník; dvojtečka; otazník; vykřičník; uvozovky; pomlčka; tři tečky; závorky; kombinace rozdělovacích a rozlišovacích znamének (přímá řeč a věty uvozovací, citáty a věty uvozovací, výraz oddělený od věty pomlčkami nebo čárkami); spojovník (jména, části slova, rozdělení slova do dvou řádků, zdůraznění, vzrušená výslovnost); odsuvník; rozdělovací znaménka v nápisech, titulech a písemnostech (nápisy, adresy, záhlaví dopisů, podepisování novinářských a časopiseckých příspěvků, číslované výčty)
Tematická oblast #3
Morfologické kategorie
Konkrétní témata #3
tvary podstatných jmen
Tematická oblast #4
Pravopis – hranice slov v písmu
Konkrétní témata #4
psaní spřežek a slov složených; spřežky substantivní; spřežky adjektivní; spřežky adverbiální (předložka + podst. jm., př. jm., zájmeno, příslovce); spřežky číslovkové; spřežky zájmenné; spřežky předložkové; spřežky spojkové; spřežky částicové; spřežky citoslovečné; spřežky slovesné; slova typu královéhradecký; slova typu vědeckovýzkumný; slova typu tmavomodrý; slova typu československý; rozdělování slov
Tematická oblast #5
Pravopis – slova domácí
Konkrétní témata #5
psaní odvozených slov: předložky s, z, předpony s-, z-, vz-; slova se zdvojenou souhláskou; slova s příponou -ský, -ství; změny při stupňování přídavných jmen; délka samohlásek v domácích slovech (změny při ohýbání a při odvozování slov)
Tematická oblast #6
Pravopis – slova přejatá
Konkrétní témata #6
apelativa cizího původu (i × y, th a ph, kvantita, označování znělosti souhlásek, skupiny i + samohláska, samohláska + i, zdvojená písmena, nepočeštěný pravopis); psaní vlastních jmen
Tematická oblast #7
Pravopis – velká písmena
Konkrétní témata #7
velká písmena a jejich úkol v textu; velká písmena na začátku větného celku; velké písmeno označující vlastní jméno nebo vlastní název; velké písmeno k označení úcty; velká písmena v iniciálových zkratkách
Tematická oblast #8
Pravopis – zkratky a značky
Konkrétní témata #8
zkratky; zkratková slova; značky; značková slova
Tematická oblast #9
Skloňování a časování jednotlivých slov
Konkrétní témata #9
množné číslo podstatných jmen mužských životných (koncovka -ové, koncovka -é, koncovka i); dublety v 6. pádě podstatných jmen rodu mužského a středního; kolísání mezi mužským rodem životným a neživotným (jména živočichů, jména s příponou -tel, -nec, -č, jména hromadná); skloňování jmen cizího původu; užívání přídavných jmen přivlastňovacích; tvary sloves vzoru sázeti, trpěti, prositi; příčestí a přídavné jméno (příčestí a slovesné přídavné jméno, přídavná jména ve tvaru se zakončením jmenným, omezení v úzu tvarů jmenných); přechodníkové vazby; nominativ jmenovací
Tematická oblast #10
Syntax
Konkrétní témata #10
shoda přívlastku s podstatným jménem a shoda přísudku s podmětem; shoda u několikanásobných větných členů; shoda přísudku s několikanásobným podmětem; shoda přísudku u substantiv pomnožných nebo hromadných; shoda přísudku s přístavkem místo s podmětem; shoda přísudku při vykání; shoda přísudku podle smyslu; instrumentál ve jmenné části slovesně-jmenného přísudku; instrumentál ve vazbách doplňkových a jiných; zvratná zájmena ve větě; vsuvka (komentovaná pojmenování, rektifikace, nevlastní pojmenování)
Tematická oblast #11
Tvoření slov
Konkrétní témata #11
přechylování (podstatná jmena obecná, vlastní jména osobní, jména samic)
Obsahuje soupis použité literatury
Ano
Obsahuje věcný rejstřík
Ne