Detail knihy #69

Zpět
Autor #1
Dvorský, Ladislav
Název
Repetitorium jazykové komiky
Nakladatel
Novinář
Rok vydání
1984
ISBN
bez ISBN
Původ
původní
Počet stran
205
Průměrná délka kapitoly
5,3 s.
Řazení kapitol
Náhodné
Anotace
Repetitorium jazykové komiky podává čtenářsky přístupný popis jazykových prostředků využívaných s komickým účinkem, a to "s přihlédnutím k předpokládané neoblibě komplikovaných formulací i žoviálního pseudopopularizování". Autor se na základě bohatého dokladového materiálu, jejž čerpá především z beletrie, ale také z periodik a mluvených (zvl. rozhlasových a televizních) projevů, zabývá frekventovanými a produktivními prostředky z oblasti slovní zásoby, tvarosloví, tvoření slov, syntaxe, grafiky a zvukové stránky jazyka. Autor dané prostředky charakterizuje obecně, zaměřuje se na jejich komický potenciál a zohledňuje také stylistické a pragmatické aspekty jejich užívání.
Tematická oblast #1
Fonetika
Konkrétní témata #1
komická výslovnost a její nápodoba v přímé řeči literárních postav: sigmatismus, šišlání; rotacismus; náhrada nosovek m, n explozívami b, d; nosová výslovnost; kvantitativní deformace; hyperkorektní výslovnost; výslovnost českých souhlásek podle zásad výslovnosti cizího jazyka; nápodoba koktání; jektání; nadměrně hlasitá/tichá řeč; přemisťování přízvuků; výška hlasu; melodie věty; přeskakování hlasu; disproporce mezi fyziognomií a hlasem mluvčího; tempo řeči
Tematická oblast #2
Jazyk a styl jednotlivých autorů a děl
Konkrétní témata #2
jazyková komika v díle jednotlivých autorů (zvl. Karel Havlíček Borovský, Jaroslav Hašek, Karel Poláček, Voskovec a Werich, Šimek a Grossmann)
Tematická oblast #3
Jazyková komika
Konkrétní témata #3
situační a jazyková komika; pokleslý humor; vývoj jazykové komiky v čase; nechtěná, bezděčná komika; komický efekt hromadění slov (synonym, slov formálně podobných, slov cizích); užití knižních slov s komickým záměrem; komolení cizích slov; parodické vytváření nepravých cizích slov (entromatochistický, choriasmus, deltruátor; cuknulatura, blbinium, kravinium); zkomoleniny místních jmen; rým jako zdroj komického účinku; slovní a jazykové hříčky; kalambúry (komické využití homonymie nebo polysémie); morfologicky motivované slovní hříčky (singulár pomnožných jmen: prodám jednu rukavici, jednu starší housli, jedno velikánské vrato; neobvyklé plurály: Pozdrav pánibozi!; utvoření skloňovaného tvaru nesklonného substantiva: Parte, parte, parte, samé parte. Tady je vám paret; skloňovaný tvar neohebného slova: toho habaděje; neobvyklé koncovky: advokáté); komické užití odkazovacího tento (Co kdyby klavíru ujely nohy a tento mne zavalil?); komické užívání přechodníků; porušování pravopisných pravidel s komickým účinkem; typografické prostředky s komickým účinkem (typ písma, obrácení jedné nebo více liter vzhůru nohama atp.; akrostich; psaní slov pozpátku)
Tematická oblast #4
Jazyková stránka médií
Konkrétní témata #4
jazyková komika v publicistických textech
Tematická oblast #5
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými
Konkrétní témata #5
mísení jazyků (češtiny s němčinou, angličtinou), makaronismy
Tematická oblast #6
Literární onomastika
Konkrétní témata #6
příjmení literárních postav (větná příjmení typu Skočdopole; nápadně etymologicky nejasná příjmení typu Bukvas, Šoulejová, Tudlihník; nespisovná slova typu Sakumprásk, Vochomejtal; příznaková slova typu Luzný, Přepěkná, Šalebná; obecná jména v příjmeních se zpravidla nevyskytující typu Žárovka; neohebná slova nebo zájmena typu Bumbác, Tudíž, Tentononc, Kdokoliv); křestní jména literárních postav (neobvyklá a zastaralá jména typu Absolón, Albertýn; neexistující jména typu Čubislav, Vůněslava; jména z (kulturní) historie typu Alva, Amadeus, Herodes; jména s určitými konotacemi typu Smil)
Tematická oblast #7
Obecné otázky jazykové kultury
Konkrétní témata #7
spisovné a nespisovné jazykové prostředky; hovorovost; knižnost; vulgárnost, lascivnost; obecná čeština; slangy; argot
Tematická oblast #8
Obecné otázky lexikologie
Konkrétní témata #8
bohatost slovní zásoby; multiverbizace, verbonominální vyjádření (natřít - provést nátěr, nakoupit - uskutečnit nákup, interpretovat - realizovat interpretaci); autorská slova; slangová slova a víceslovná pojmenování; zastaralá slova, archaismy, pseudoarchaismy; neologismy; eufemismy, dysfemismy; vulgarismy, hanlivá slova, expresivnost; nadávky a přezdívky; synonymie; antonymie; polysémie a homonymie; přenesená pojmenování, metafory, metonymie, synekdochy; lexikalizace, fráze, klišé, aktualizace klišé; frazeologismy, obměna frazeologismů; přirovnání (přirovnání obsahující místní jména typu dopadnout jak sedláci u Chlumce - bylo tam jak v Las Vegas)
Tematická oblast #9
Obecné otázky zvukové stránky češtiny
Konkrétní témata #9
výslovnost cizích slov (en face, scholastika [školastika], schisma [šizma], schéma [šéma]) a cizích vlastních jmen (Victor Hugo, William Shakespeare, Greta Garbo); hyperkorektní výslovnost (hampejz [hampýz], pajzl [pýzl])
Tematická oblast #10
Odborný styl
Konkrétní témata #10
charakteristické jazykové prostředky odborného stylu (tendence k jmennému vyjadřování; užití multiverbizace; sekundární předložky; knižní spojovací prostředky a zájmeno což; opisné pasivum)
Tematická oblast #11
Pragmatika
Konkrétní témata #11
kontext; ironie; mykání, majestátní plurál
Tematická oblast #12
Slangy
Konkrétní témata #12
slang studentský/žákovský
Tematická oblast #13
Slovnědruhová klasifikace
Konkrétní témata #13
sekundární předložky (za účelem, se zřetelem k/na, v průběhu)
Tematická oblast #14
Syntax
Konkrétní témata #14
dvojčlenné a jednočlenné věty; typy vět podle postoje mluvčího; nepravé vztažné věty; nepravé vedlejší věty; přívlastkové užití ukazovacího zájmena ten
Tematická oblast #15
Tvoření slov
Konkrétní témata #15
skládání (kompozice); zdrobněliny; familiární slova; hypokoristika; tvoření citoslovcí, kompozit a víceslovných lexikálních jednotek na základě rýmu (třesky plesky, láry fáry, halabala, dětí jako smetí; všechna sláva, polní tráva; jak k jídlu, tak k dílu); okazionální zpětné tvoření - užití tvaru bez předpony (nevěrníci, staňtež se okamžitě věrníky)
Tematická oblast #16
Vztah psané a mluvené podoby jazyka
Konkrétní témata #16
rozdíly ve výstavbě mluvených a psaných projevů; mluvená psanost
Obsahuje soupis použité literatury
Ano
Obsahuje věcný rejstřík
Ne